Projekt 10019 Avslutat SOLEL 00-02 - Tillämpat program för solcellsystem 2000-2002 (forts 7013)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Programmet har syftat till att öka kunskapsnivån om solceller som energikälla och som byggnadskomponent, identifiera möjliga tillämpningar för fristående och nätanslutna solceller i byggnader samt öka handlingsberedskapen inför kommersialiseringen av solcellstekniken. Samfinansiering med Formas, Energimyndigheten med flera.
I rapporten SolEl 00-02, tillämpat program för solcellssystem, Elforsk rapport 03:01 (102 sid) summeras resultat och slutsatser från programmets tre verksamhetsår. Under verksamhetsperioden har också publicerats tre nyhetsbrev och hållits tre seminarier .

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Cristian Andersson
Relaterade projekt