Projekt 13075 Avslutat Samverkansberäkningar byggnad/undergrund – Fas II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Det har länge saknats användarvänliga program som fullt ut möjliggör samverkansberäkningar mellan byggnadskonstruktion och undergrund.

Geotekniska programvaror kan modellera jordens egenskaper medan möjligheterna att modellera byggnadskonstruktionen är begränsade. För strukturmekaniska programvaror gäller det omvända, där diskreta fjädrar oftast används för att modellera jorden.

För att optimera projekterings- och dimensioneringsarbetet har en programmodul, som binder ihop den geotekniska och den strukturmekaniska modelleringen, skapats i samband med SBUF projekt 12611 - Utveckling av datorprogram för samverkansberäkningar byggnad/undergrund.

Beräkningsmodulen, som fick namnet 3D Soil, är en modul till strukturanalysprogrammet FEM-Design. Med 3D Soil modelleras undergrunden med ingående jordlager som volymselement. Detta ger en mer korrekt bild av jordens beteende jämfört med en modellering baserad på bäddmoduler och med fördelen att överbyggnadens styvhet utnyttjas i samverkansberäkningen.
3D Soil använder en linjärelastisk jordmodell och analysen är koncentrerad till jordens vertikala töjnings- och spänningsbeteende. Detta gör programmet tillämpbart framförallt för samverkansberäkningar där grundläggningen görs med ytliga fundament i icke spänningskänsliga jordar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Samverkansberäkningar Byggnad/Undergrund Fas II", Sam Shiltagh, StruSoft AB, och Magdalena Löfving, Skanska (13 sidor och 2 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt