Projekt 12611 Avslutat Utveckling av datorprogram för samverkansberäkningar byggnad/undergrund

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet hade som huvudsyfte att ta fram ett programsystem för samverkansberäkningar för byggnad och undergrund och omfattar fyra steg:
- Att uppgradera ett tidigare utvecklat programvarupaket RAFT, där en tidig grund för samverkansanalyser finns, till en modern programmiljö.
- Att modellera jorden som ett kontinuerligt material (Kontinuumsmekanik) med volymelement.
- Att även förbättra modelleringen av byggnaden och dess delar genom användning av volymelement.
- Att koppla ihop dess delar till ett programvarupaket.

Genom detta kommer förståelsen för hur olika byggnadsdelar och jord samverkar och för hur helheten byggnad/undergrund fungerar tillsammans att öka. Vidare kan, genom möjligheten att beräkna ett mer rättvisande förskjutningstillstånd i jorden, konstruktören få information med högre tillförlitlighet och därmed ett betydligt bättre underlag för att kunna göra olika dimensioneringsval och optimeringar.

Det nyutvecklade programmet Soil ger mer korrekta beräkningar av sättningar och spänningar i jorden än med traditionella bäddmodulberäkningar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Datorprogram för samverkansberäkningar byggnad/undergrund", Lars Johansson, Sam Shiltagh och Camilla Lidgren, samtliga Skanska (40 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt