Projekt 13205 Avslutat Hållbara anläggningsprojekt från start till mål - Krav och uppföljning som matchar.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftade till att åstadkomma en mer aktiv hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt från offentliga beställare genom fler och relevanta hållbarhetskrav i upphandlingar och uppföljning av dessa på ett sätt som matchar de verktyg som branschen börjat använda (CEEQUAL, EPD, Klimatkalkyl med mera). Projektet syftade även till att ta fram rekommendationer och praktiska hjälpmedel för hur organisatoriska och politiska mål och visioner hos offentliga beställare av anläggningsprojekt kan omsättas till praktisk handling i form av hållbarhetskrav i upphandling.
Beställarstödet har utformats för att i möjligaste mån möta branschens behov av stöd. Utformningen baseras på den information som framkommit i behovsanalysen och utgörs av en vägledning för hållbarhetsstyrning samt en kravmatris för spridning av goda exempel på kravställning och uppföljning inom branschen. I syfte att tillgängliggöra beställarstödet för branschen har ett praktiskt inriktat utbildningskoncept arbetats fram.
Framarbetat material avser utgöra det beställarstöd som branschen efterfrågar. Förhoppningen är att detta kommer utgöra ett konkret och användbart stöd vid upphandling, ett stöd som leder till fler konkreta hållbarhetsåtgärder i projekt. Genom fler och bättre hållbarhetskrav i upphandling och en genomgående hållbarhetsstyrning kan vi driva branschen och de anläggningsprojekt som genomförs mot en bättre hållbarhetsprestanda.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hållbara anläggningsprojekt från start till mål", Sofie Absér, WSP (26 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt