Projekt 12269 Avslutat Erfarenhetsåterföring ifrån halvvarm beläggningsteknik

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Med de alltmer ökande trafikvolymerna sätts Sveriges vägar på prov vad gäller dess uppbyggnad och livslängd. Det finns mer än 8 400 mil länsvägar, vägar som är låg- till mellantrafikerade (ÅDT 500-1500). I Sverige används halvvarma beläggningsmassor i stor utsträckning på vägar av denna typ. Det finns ett stort antal fortfarande mycket väl fungerande beläggningar (15-20 år gamla) utförda med halvvarm teknik.
Det saknas dock uppföljning, erfarenhetsåterföring och kunskap om hur dessa halvvarma beläggningar tillverkats och lagts ut samt hur de funktionella egenskaperna förändrats med tid och trafik.

Projektet syftade till att göra en tillståndsbedömning av ett antal äldre beläggningar utförda med halvvarm teknik i Värmland och Mälardalen. Studien ger en erfarenhetsåterföring från ett antal lyckade beläggningar avseende tillverkning och utläggning av dessa beläggningar och ökad förståelse för vilka variabler som påverkar. Vidare studerades beläggningarnas funktionella egenskaper efter 15-20 års trafik.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Erfarenhetsåterföring av halvvarma massor", Karl Öhman, Peab (28 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt