Projekt 12410 Avslutat Thuva - innetemperatur, hushållsel och tappvarmvatten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Syftet med projektet var att analysera och presentera data från två års mätningar av brukarrelaterade energiposter och innetemperatur baserat på mätdata från lägenheter i flerbostadshus med individuell debitering av hushållsel och tappvarmvatten i Karlstad. Rapporten beskriver hushållselanvändning, tappvarmvattenanvändning, totaltappvattenanvändning, tappvarmvattnets andel av totaltappvatten och innetemperatur på olika tidsskalor och med olika spridningsmått. Beskrivningen på olika tidsskalor är gjord utifrån att den ska kunna fungera som ett referensmaterial att jämföra mätningar mot och för att göra bättre antaganden vid predikteringar av energianvändning. Primärt kan resultatet användas som ett stöd i samband med energiberäkningar och dimensionering av byggnadssystem och installationssystem. Under driftfasen kan resultatet användas för jämförelse och referensmaterial vid verifiering av energiprestanda.

Användning av hushållsel, totalt tappvatten, varmt tappvatten, varmt tappvattens andel av totalt tappvatten samt innetemperatur som uppmättes i drygt 1300 lägenheter har presenterats statistiskt på olika tidsskalor för att kunna fungera som ett referensmaterial avseende de studerade parametrarna i de studerade byggnaderna. Det är en stor spridning i uppmätta användningar och innetemperatur i de olika lägenheterna för samtliga studerade tidsintervall från år till timme.

Stora delar av byggnadsbeståndet i Sverige och Europa har ett renoveringsbehov och i samband med det förhoppningsvis även en uppgradering av energiprestandan. För att verifiera en uppgraderad energiprestanda behövs detaljerade mätningar före och efter uppgraderingen. En lägre energianvändning efter exempelvis en uppgradering av isoleringsprestandan på klimatskalet kan i själva verket bero på att de boende ökat sin hushållselanvändning, vilket ger mer intern värme, eller minskat sin tappvarmvattenanvändning, vilket minskar uppvärmningsenergin. Metoderna i denna rapport är exempel på hur brukarelaterade energiposter skulle kunna mätas och beskrivas för att studera skillnader som skett över tid.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Brukarrelaterad energianvändning. Resultat från mätningar i 1300 lägenheter", Hans Bagge, Lotti Lindstrii och Dennis Johansson, samtliga LTH (99 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt