Projekt 12727 Avslutat Thuva II - Analyser för bättre prediktering och verifiering av specifik energianvändning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Användning av hushållsel och tappvarmvatten har mätts i drygt 1000 lägenheter på fyra orter under sex år. Uppmätt användning har presenterats för att kunna fungera som ett referensmaterial på brukarrelaterad energianvändning. Statistik har presenterats på årlig användning såväl som på variationer under vardagar och helgdagar under olika årstider. Referensmaterialet ska kunna användas för att välja antaganden om användning vid predikteringar och för att ha som jämförelsematerial till uppmätt användning. Höganvändare och låganvändare har identifierats och deras karakteristik har beskrivits.

I 79 lägenheter har närvaron mätts med elektroniska närvarodagböcker under cirka två veckor per lägenhet, och hur hushållsel och tappvarmvatten beror på närvaron har kunnat studeras. En byggnads uppvärmningsbehov och specifika energianvändning påverkas av hur mycket internvärme från hushållsel som finns och hur mycket tappvarmvatten som används. Hur olika uppmätta kombinationer av hushållsel- och tappvarmvattenanvändning påverkar uppvärmningsbehovet i olika typer av byggnader har studerats för att beskriva hur olika typiska brukare kan påverka en byggnads uppvärmningsbehov. Hushållselanvändning och tappvarmvatten ändrar sig med tiden och under de sex år som mätdata finns har skillnader mellan år studerats för hela materialet, för enskilda lägenheter och på byggnadsnivå.

Denna rapport presenterar:
- Hushållselanvändning i drygt 1000 lägenheter uppmätt under sex år.
- Tappvarmvattenanvändning i drygt 1000 lägenheter uppmätt under sex år.
- Karakteristik för låg-, hög- och mittenanvändare av hushållsel och tappvarmvatten.
- Hur hushållsel- och tappvarmvattenanvändning beror på närvaron i lägenheter.
- Hur specifik energianvändning i olika byggnader påverkas av olika brukare.
- Hur användningen i samma lägenhet och samma byggnad har varierat över en sexårsperiod.

Slutrapporten utgörs av rapporten "Brukarrelaterad energianvändning - Mätningar och analys av hushållsel och tappvarmvatten", Hans Bagge och Dennis Johansson, bägge LTH, och Lotta Lindstrii, WSP (86 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt