Projekt 13631 Avslutat Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Den fördjupningsstudie som genomfördes inom projektet visade att problem eller brister med VVC-system är vanligt även i hus med en lägre VVC-förlust. Studien visade även att en låg VVC-förlust inte betyder att tappvarmvatten (VV)-systemet fungerar enligt BBR-krav när det gäller VV-temperaturer, VVC-temperaturer och framledningstiden. Brister finns både när det gäller projektering, utförande, samt underhåll av VVC-systemet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare