Projekt 12182 Avslutat Riktlinjer för analys av avvikelser mellan uppmätt och beräknad energianvändning. Delprojekt 13 i SVEBY

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

SVEBY (Säkerställa och verifiera energianvändning i byggnader) är ett program som startat med bakgrund av att Boverkets nya byggregler (BBR) har ett helt nytt sätt att ställa krav på byggnaders specifika energianvändning. Byggreglerna ställer funktionskrav på energiprestanda och att energiprestanda verifieras med mätning inom 24 månader efter att byggnaden tagits i bruk.
SVEBY skall underlätta för fastighetsägare, byggherrar, entreprenörer, konsulter och byggnadsnämnder att samverka om att nå uppställda krav på byggnaders specifika energianvändning och att undvika tvister genom att ta fram branschgemensamma riktlinjer för avtal, beräkning, mätning och verifiering av att energianvändning vid drift i färdig byggnad uppfylls.

I föreliggande delprojekt var syftet att ta fram en vägledning som beskriver hur energikrav kan verifieras genom att stegvis undersöka om en byggnad uppfyller ställda krav på energiprestanda. I undersökningen tas hänsyn till om orsak till avvikelser kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder.

Genom vägledningen kan man förhoppningsvis undvika framtida konfliktsituationer mellan byggherre och entreprenör vid verifiering av energiprestanda. Vidare var syftet med projektet att ta fram underlag till den särskilda utredningen som enligt Boverkets byggregler ska redovisas vid korrigering av energiprestanda.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Energiprestandaanalys 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov", Åsa Wahlström och Bengt Bergsten, bägge CIT Energy Management, och Per Levin, Projektengagemang (33 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
Relaterade projekt