Projekt 13614 Avslutat Prognos av massförskjutning på grund av pålinstallation i lösa jordar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna rapport är en licenciatavhandling, en mid-term report. Studien har undersökt de styrande faktorerna bakom
massförskjutningen , utöver detta har olika tillgängliga prognosmetoder jämförts.

Följande slutsatser kan dras (ur slutsatserna i sammanfattningen):
- Simuleringen av pålinstallation visar att den initiala responsen från pålinstallation är odränerad i en typisk svensk lera, vilket leder till en uppbyggnad av porövertryck och en förskjutning av jorden bort från pålen utan någon volymförändring.
- En tydlig skillnad mellan ett ytligt och ett djupt rörelsemönster till följd av pålinstallation visades och en gradvis övergång från en grund brottmekanism till en djup brottmekanism. En annan viktig faktor som påverkar formen på förskjutningsfältet är det relativa avståndet från pålen.
- Massundanträngningen i en isotropisk, en anisotropisk samt en sensitiv anisotropisk lera har jämförts. De initiala vertikala förskjutningarna nära pålen ökade till följd av både anisotropi och sensitivitet hos leran vilket innebär att en större andel av jorden försköts till en position nära pålen.
- En sensitivitetsanalys genomfördes med fokus på att kvantifiera betydelsen av olika materialegenskaper, dvs. modellparametrar, på distributionen av den förskjutna jordvolymen direkt efter installation samt efterföljande konsolidering.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt