Artikel Nytt sätt att avgöra bergtryck som kan ge stora besparingar

Publicerad

Underlag till tekniska krav för bedömning av grundläggningstyck för fundament och grävpålar på berg.
Studien redovisar karaktäristiska tillåtna grundläggningstryck baserat på klassificeringssystem (etablerad metodik) kopplat till brottkriterium för bergmassor, för att ta fram en mer tillförlitlig bedömning av bergmassans mekaniska egenskaper.
Studien redovisar karaktäristiska tillåtna grundläggningstryck baserat på klassificeringssystem (etablerad metodik) kopplat till brottkriterium för bergmassor, för att ta fram en mer tillförlitlig bedömning av bergmassans mekaniska egenskaper.
Förhoppningsvis ska resultatet i rapporten kunna utgöra underlag för att uppdatera gällande tekniska krav avseende bedömning av tillåtet grundläggningstyck för fundament och grävpålar på berg, menar projektorganisationen.

Projektet redovisar karaktäristiska tillåtna grundläggningstryck baserat på klassificeringssystem (etablerad metodik) kopplat till brottkriterium för bergmassor, för att ta fram en mer tillförlitlig bedömning av bergmassans mekaniska egenskaper.

Metodikens giltighet har sedan kontrollerats genom jämförelse med resultat från numerisk analys under motsvarande bergmassors egenskaper.

Bakgrund
Gällande tekniska krav för att bestämma tillåtet grundläggningstyck på berg ges av Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner (TK Geo 13). Det tillåtna trycket bestäms utifrån tre givna bergtyper och mer eller mindre omfattande bedömning av sakkunnig för att verifiera ett tillåtet grundtryck 0,5, 1 eller 3 MPa vid enkel undersökning och 2, 4 och 10 MPa vid mer avancerad undersökning.

Det här projektet startade under titeln, ”ökat tillåtet grundtryck på berg” eftersom det förekom en diskussion där man ifrågasatte den övre begränsningen på 10 MPa. Men i stället kom projektet att fokusera på att ta fram ett underlag för en mindre trubbig metodik än det tillvägagångssätt som framgår av TK Geo 13, vid bestämning av tillåtet grundtryck, oavsett om det är högre eller lägre. 

Därför redovisar projektet istället karaktäristiska tillåtna grundläggningstryck baserat på etablerad metodik (klassificeringssystem) kopplat till brottkriterium för bergmassor, för att ta fram en mer tillförlitlig bedömning av bergmassans mekaniska egenskaper.

Kontakt