Artikel Då är risken för kvartsdamm störst

Publicerad

Arbetsmoment med så stor risk för hög exponering av kvarts så att andningsskydd behövs.
Exponering för kvartshaltigt damm är vanligt på byggarbetsplatser. Kvarts ingår i det damm som bildas vid bearbetning av sten och betong. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön gör det möjligt att använda så kallade referensmätningar som underlag för riskbedömning av exponering för kvarts i arbetsmiljön.
Exponering för kvartshaltigt damm är vanligt på byggarbetsplatser. Kvarts ingår i det damm som bildas vid bearbetning av sten och betong. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön gör det möjligt att använda så kallade referensmätningar som underlag för riskbedömning av exponering för kvarts i arbetsmiljön.

Forskning som räknar upp arbetsmoment på byggarbetsplatser med så stor risk för hög exponering av kvarts så att andningsskydd behövs.

Exponering för kvartshaltigt damm är vanligt på byggarbetsplatser. (Inandning av kvartshaltigt damm innebär risk för den allvarliga lungsjukdomen silikos men också ökad risk för flera andra allvarliga sjukdomar som bland annat cancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)). Ett förebyggande arbetsmiljöarbete som skapar goda arbetsmiljöer där kvartshalten hålls under kontroll (dvs. under det gränsvärde som Arbetsmiljöverket fastställt) är därför viktigt. 

Vid följande arbetsmoment är risken stor för att exponeringen för kvarts blir så hög att gränsvärdet överskrids och att andningsskydd bör användas:

Även om det finns utsug eller befuktning, behövs i de flesta fall ändå andningsskydd. Utsug och befuktning är dock viktiga, eftersom lägre halter ställer lägre krav på andningsskyddens effektivitet, samt minskar spridningen av damm och minskar exponeringen för kvarts för de som arbetar i närheten.

  • Fogfräsning, borttagning av murbruk i tegelväggar, oavsett åtgärder (dvs. även om maskinen är försedd med väl fungerande integrerat utsug och befuktning finns)
  • Spårfräsning i betong, inga åtgärder och sannolikt också med vattenbegjutning
  • Slipning av betongvägg och -tak
  • Proppning utan utsug eller med dåligt fungerande integreratutsug
  • Sågning i betong eller tegel, inga åtgärder eller vattenbegjutning
  • Handhållna bilningsmaskiner (pneumatisk borrmaskin, mejselhammare), oavsettåtgärd
  • Fräsning, inga åtgärder
  • Tungrivning, arbete utanför hytt
  • Städning genom torrsopning, med raka, skyffling av avfall
Exponering för kvartshaltigt damm är vanligt på byggarbetsplatser. Kvarts ingår i det damm som bildas vid bearbetning av sten och betong. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön gör det möjligt att använda så kallade referensmätningar som underlag för riskbedömning av exponering för kvarts i arbetsmiljön.

Med utgångspunkt från riskbedömningen bestäms vilka åtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska vara säkert. Referensmätningar för olika typarbeten redovisas i detalj i den här rapporten.

Skanska har sökt och fått finansiering från SBUF för att genomföra projektet. 

Kontakt