Projekt 13110 Avslutat Referensmätningar av kvarts för betongindustrin

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket har reviderat sina föreskrifter om kvarts och den andra november 2015 trädde de nya föreskrifterna AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön i kraft. I den nya förskriften anges att mätresultat från mätningar gjorda på en annan arbetsplats, så kallade referensmätningar, kan används som underlag för riskbedömning. Förutsättningar för att referensmätningar ska kunna användas är att man har god kontroll på under vilka förhållanden referensmätningarna gjordes och därmed vilka förhållanden som krävs för de arbetsplatser som vill använda sig av referensmätningarna. De mätningar som gjorts inom ramen för detta projekt tillsammans med resultaten från tidigare mätningar visar vilken stor betydelse olika faktorer har på exponeringen.
När exponeringsmätningar används, är det viktigt att de inte leder till underskattning av risker. Genom de checklistor som utvecklats inom detta projekt, är det ambitionen att bidra till att referensmätningar används på ett säkert sätt och utan att förbise viktiga faktorer som kan bidra till höga kvartsexponeringar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Referensmätningar av kvarts för betongindustrin", Ann-Beth Antonsson, Bo Sahlberg och Willem Duis, samtliga IVL Svenska Miljöinstitutet (42 sidor, en bilaga och en populärvetenskaplig sammanfattning).

Projektansvarig
  • AB Strängbetong
Projektledare
Relaterade projekt