Artikel Om brandsläckning och eventuella fuktskador

Publicerad

Brandsläckningsutrustning kan utlösas på grund av misstag eller fel i utrustning och kan potentiellt orsaka stora skador. En undersökning i denna förstudie visar att sannolikheten är låg att det inträffar både under produktion och under drifttiden.
Resultaten visar att sannolikheten att brandsläckningsutrustning ska utlösas är låg utan brand.
Resultaten visar att sannolikheten att brandsläckningsutrustning ska utlösas är låg utan brand.
Projektet har undersökt potentiella skador vid stor vattenbelastning i en massiv träbyggnad, såväl som några av de risker som är förknippade med ett oavsiktligt utsläpp av ett sprinklersystem. En litteraturstudie gjordes tillsammans med intervjuer för att undersöka hur ofta ett sprinklersystem kan aktiveras av misstag och om det fanns några dokumenterade fall av fuktskador i träbyggnader på grund av brandsläckningssystem. Intervjuerna genomfördes med en brandingenjör, en anläggningschef och ett försäkringsbolag för att få deras tankar och åsikter om fuktskador orsakade av oavsiktligt utsläpp av brandsläckningssystem, brandbekämpning och vattenläckor.

Resultaten av litteraturstudien visade att det finns mycket dokumentation om effekterna av vatten och fukt på trä kopplat till mögeltillväxt, dock bristfälligt om brandsläckningssystem och skadorna på träbyggnader efter att ett sådant system blev aktivt. Intervjuresultaten visade att alla intervjupersoner hade flera fall då ett brandsläckningssystem hade tömts utan aktiv brand. I ett fall sprack ett sprinklerrör i en äldre byggnad. Det fanns också ett fall då sprinklersystemet hade aktiverats på grund av installation av ett olämpligt sprinklerhuvud under ett glastak där temperaturen blev för hög på grund av solljus och aktiverade systemet. I ett tredje fall urladdades sprinklersystemet under ett trycktest av systemet. 

Försäkringsombudet sa att de flesta fuktskador beror på små vattenläckor som är svåra att upptäcka och inte stora läckor, som till exempel med sprinklersystem. Anläggningschefen hade ett fall där de hade två sprinklersystemaktiveringar samma dag av olika anledningar. Den ena berodde på ett problem med ventilationen som gjorde att en ugn värmde upp sprinklerhuvudet och aktiverade sprinklern och det andra berodde på en trasig glaskolv i sprinklerhuvudet. Det första utsläppet orsakade ingen skada men den andra aktiveringen var högt upp i byggnaden. Vatten rann då ner genom den elektriska nischen och spred sig på andra våningar och orsakade omfattande fuktskador.

Framtida arbete behövs för att undersöka hur ofta sprinklersystem aktiveras oavsiktligt i praktiken eftersom det inte publiceras mycket om detta problem. Det behövs också arbete inom projektering av träbyggnader som kan förhindra infiltration av vatten till kritiska områden som är svåra att torka och sanera. Sådana konstruktioner kan också bidra till att minska riskerna för fuktskador på grund av andra fuktkällor som regn och vattenläckor.

Kontakt