Projekt 14046 Avslutat Konsekvenser av vattenskador i konstruktioner av massivträ

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet kommer att utreda möjliga fuktskador på grund av vattenläckage orsakat av brandsläckningssystem. Projektet kommer ta hänsyn till vattenskador kopplat till små vattenläckage eller stora mängder av vatten som uppkommer vid släckningsarbete eller läckage från brandsläckningsutrustning både under produktionstiden och vid driften av huset.
För att kunna beakta massivträ som ett hållbart byggnadsmaterial måste det uppfylla vissa kriterier inklusive bland annat livslängd och teknisk prestanda. Den tekniska livslängden för en massivträbyggnad är idag 50 år, men förhoppningen är att massivträbyggnadernas verkliga livslängd kan vara längre än så. Den långvariga beständigheten för en massiv träkonstruktion är okänd då de första massivträbyggnader är drygt 20 år gamla och det finns osäkerheter kring hur eventuella skador pga. vatten, brand, påväxt och insektsangrepp påverkar den totala livslängden. I tidigare projekt undersöktes bland annat mikrobiologisk påväxt på KL-träkonstruktioner utan väderskydd och bärförmågan för KL-trä vid brand. Inget av de föregående projekten som hittades har fokuserat på fuktskador kopplat till vattenläckage eller brandsläckningsarbete/sprinkler. Projektet avser att belysa kunskapsläget avseende konsekvenser av vattenskador från vattenläckage och eventuella vattenskador på grund av brandsläckning eller installation av brandskyddssystem i korslimmat- eller massivträkonstruktioner genom litteratur- och intervjustudier.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt