Artikel Halter av föroreningar (VOC) i nybyggda lokaler

Publicerad

Samband mellan ventilationsflöde och emissioner inomhus.
Resultaten av energiberäkningarna visar att det är mer effektivt att tillämpa forcerad ventilation dygnet runt tills man når den önskade gränsen i TVOC halter än att ha ett lägre eller varierande luftflöde under en längre tid. När TVOC sänks, kan ventilationen återgå till det normala driftschemat.
Resultaten av energiberäkningarna visar att det är mer effektivt att tillämpa forcerad ventilation dygnet runt tills man når den önskade gränsen i TVOC halter än att ha ett lägre eller varierande luftflöde under en längre tid. När TVOC sänks, kan ventilationen återgå till det normala driftschemat.
Projektet har undersökt samband mellan ventilationsflöde och emissioner inomhus samt hur dessa påverkar den upplevda luftkvaliteten. Målet är att ta fram en robust metod för datainsamling i fält som kvantifierar befintliga emissionsskällor med ett begränsat antal mätningar. 

Data från fält ska vara av hög kvalité för att möjliggöra numeriska studier som visar om en annan styrning av ventilationssystemet, till exempel kontinuerligt och/eller med förhöjt luftflöde, skulle ventilera bort de förhöjda TVOC-halterna och därmed förbättra den upplevda luftkvalitén. Studien ger en uppskattning av hur mycket mer energi som förbrukas i byggnaden på grund av förändrat ventilationsschema.

Volatile Organic Compounds (VOC) är allmänna föroreningar i inomhusluft. Flera hundra har identifierats. Koncentrationerna är låga, 100 eller 1 000 gånger lägre än gällande arbetsmiljögränsvärden, men vanligen högre än utomhus. TVOC (Total Volatile Organic Compounds) betecknar den sammanlagda VOC-koncentrationen. 

Det här projektet bidrar med insikter kring sambandet mellan ventilationsflöde och TVOC halter inomhus efter att en ny byggnad tas i bruk, samt hur dessa påverkar den upplevda luftkvaliteten.

Till skillnad från det traditionella sättet att mäta TVOC halter i fält, visar projektet hur mätningarna kan göras på kortare tid samtidigt som man får fler resultat om emissioner i rummet.

Grundidén är att mätningen startar utan ventilation och utförs i ungefär en vecka. Därefter mäts följande två till tre veckor med en konstant ventilation. Med insamlade data kan man ta fram rummets tröghet som tillsammans med ventilation är en de avgörande parametrarna för hur snabbt TVOC halterna i rummet sjunker.

Resultaten av energiberäkningarna visar att det är mer tids- och energieffektivt att tillämpa en forcerad ventilation dygnet runt tills man når den önskade gränsen i TVOC halter än att ha ett lägre eller varierande luftflöde under en längre tid. När TVOC sänks, kan ventilationen återgå till det normala driftschemat. 

Slutsatser
a. En tidig mätning, det vill säga, så nära inflyttningen som möjligt, kan ge viktiga uppgifter om typer och koncentrationer av olika TVOCs halter. Nya källor av TVOCs kan uppstå när som helst och ge en annan bild av luftkvalitén i nya lokaler.
b. Traditionellt syftar fältmätningar att hitta samband mellan TVOC halter och ventilationsflöde. Resultat av detta projekt visar att rummets tröghet är också en avgörande parameter som bör tas hänsyn till. En annan viktig parameter är temperatur i rummet.
c. Det rekommenderas att fältmätningen startar med helt avstängd ventilation för att få de högsta halter av TVOC i luften. Därefter räcker det med att mäta TVOC halterna under påföljande 2 till 3 veckor. Både luftflöde och innetemperatur i rummet bör hållas konstant. Dessa data räcker till att kalibrera beräkningsverktyg.
d. Ett kalibrerad beräkningsverktyg kan användas för att planera och optimera ventilation så att koncentration av TVOCs hålls under en viss gräns.
e. Resultaten av energiberäkningar visar att det är mer tids- och energieffektiv att tillämpa en forcerad ventilation dygnet runt tills man når den önskade gränsen i TVOC halter än att ha ett lägre eller varierande luftflöde under en längre tid. När TVOC sänks, kan ventilationen återgå till det normala driftschemat.
f. Gränsvärden för vad anses som bra luftkvalité bör undersökas närmare. Gränsvärdena är vanligtvis långt under kritiska gränsvärden för hälsorisker samt under rekommenderade riktvärden för god luftkvalitet inomhus.

Slutsatserna b-e bidrar till nya insikter i TVOC problematiken. Liknande analyser som ligger bakom dessa slutsatser finns inte med eller är sällsynta i litteratur. 

Kontakt