Artikel GEO-FTX Riktlinjer minskar byggnadens effektbehov

Publicerad

GEO-FTX kan både minska värmeeffektbehovet och ge en behaglig rumstemperatur under varma dagarna. Förutsättningen för att uppnå detta är korrekt dimensionering och för systemet.

Dimensioneringsråd och riktlinjer för GEO-FTX-system

Projektmålet var att ta fram dimensioneringsråd för GEO-FTX-system och råd om hur de måste drivas under sommar- och vintermånaderna för att uppnå en effektsnål drift utan att göra avkall på den upplevda termiska komforten hos de boende. I detta projekt ger vi tydliga dimensioneringsråd och riktlinjer för styrstrategier av största vikt för att nyttja fördelarna med systemet.   

Systemet utnyttjar lokal geotermisk energi för att förvärma och kyla uteluften innan den tillförs fläktstyrd till- och frånluftsventilation med värmeåtervinningen (FTX-ventilation). På så sätt minskas systemets effektbehov för luftbehandling under månaderna. Korrekt val och styrning av drifttemperaturer och driftflöden har stor betydelse för systemets energieffektivitet.

Utetemperatur - 2 °C vinterdrift eliminerar avfrostningsbehov

Undersökningen har visat att utetemperaturen under vinterdriften bör höjas till strax över -2 °C innan den tillförs FTX-systemet med modern motströms plattvärmeväxlare, men inte högre. Denna temperaturhöjning kunde under vissa förutsättningar till och med eliminera avfrostningsbehovet hos systemet i Stockholms klimat. Eliminering av avfrostningsbehovet kan minska systemets effektbehov med upp till 6,2 W/m2Atemp under de kallaste dagarna. Detta är fördelaktigt både för fastighetsägaren och fjärrvärmeleverantören då det minskar både den fasta värmekostnaden respektive ansträngningen hos fjärrvärmenätet.

Rumsluft med 30% RF ger bättre hälsa

Förutom korrekt förvärmning av uteluften är det viktigt att lufttemperaturen till lägenheterna inte överstiger 18 °C för att maximera systemets potential. Vidare är det också viktigt att relativ luftfuktighet inomhus åtminstone inte är under 30% under vintermånaderna. Torr rumsluft försämrar självrensningsmekanismen och ökar smittorisk och bör därför undvikas i möjligast mån. GEO-FTX möjliggör användning av rumsluft med 30% relativ fuktighet utan att avsevärt öka påfrysningsrisken hos plattvärmeväxlaren. Detta är fördelaktigt och lär sannolikt förbättra hälsoaspekter hos de boende i byggnaderna med detta system.

Studien har också visat att GEO-FTX kan minska operativ temperatur (bostadstemperatur) med 3 till 4 grader i ett genomsnittligt flerbostadshus under en värmebölja i Stockholmsregionen. För att uppnå detta behöver ventilationsflödet ökas från 0,35 till 0,7 l/s/m2. Detta i sig kräver att tvärsnittet hos ventilationskanalerna ökas med 50% varför elanvändningen i brinepumpen bör begränsas till 250 Pa/m.

Allt detta tydligt visar betydelsen av en noggrann dimensionering, korrekt injustering och styrning. GEO-FTX är ett komplext system som kan ge många fördelar om den körs korrekt och det kräver en gedigen helhetsförståelse. 


Kontakt