Artikel Eliminera byggfel med försäkringsdata

Publicerad

Att använda data från försäkringsärenden för att minska byggfel är effektivt.
Många byggfel noteras i utförandeskedet och kan ofta vara kopplade till slarv eller brister i kunskap. Byggfel kan också hänföras till val av material och system.
Många byggfel noteras i utförandeskedet och kan ofta vara kopplade till slarv eller brister i kunskap. Byggfel kan också hänföras till val av material och system.
Faktabaserad information från försäkringsärenden är en outnyttjad resurs i strävan att minska byggfel.

Det här projektet har bearbetat och sammanställt data gällande skador som är registrerade hos försäkringsgivare och satt detta relation till skador/avvikelser som hanteras hos större byggföretag.

Projektet har haft med sig Skanska, NCC, Peab och JM som delat med sig av företagsspecifik information och flera externa försäkringsgivare såsom Trygg Hansa, IF, Folksam, Anticimex och Gar-Bo.

Trots att mer än 7 800 ärenden gåtts igenom såg projektet att de endast berört en liten del av den potential som försäkringsdata kopplat till fel i byggbranschen utgör. Många byggfel noteras i utförandeskedet och kan ofta vara kopplade till slarv eller brister i kunskap. Byggfel kan också hänföras till val av material och system.

Några exempel på konkreta återkommande fel som noterades i studien var:

  • Plåtarbeten på monteringsfärdiga villor utförs av entreprenör utan plåtkompetens
  • Slamfärg applicerad på hyvlade ytor, vilket därefter flagnar
  • Skjutmuffar på avloppsrör glider isär
  • Avloppsrör är bristfälligt upphängda och glider därför isär
Därtill ger inläckage av vatten vid balkongdörrar många skador. Detta grundar sig i tillgänglighetskrav i BBR (Boverkets byggregler) och hur dessa tolkas.

Slutsatser i projektet var:

  • Etablera en permanent funktion för årlig genomgång av avidentifierad skadestatistik från entreprenadbolag
  • Ta fram ett förslag för att delvis standardisera insamlingen av data när skador registreras och regleras
  • En pragmatisk metod för att samla in färska erfarenheter från skador är att årligen intervjua skadereglerare på ett urval av försäkringsbolag
  • Samla och bearbeta skadedata från underentreprenörers försäkringsgivare
  • Intervjuer med byggföretags eftermarknadsavdelningar/ garantiansvariga skulle kunna ge värdefulla erfarenheter från hantering av fel och skador. 
Möjlighet att samla avvikelser och lärdomar redan under själva byggandet bör utvecklas på ett likartat sätt som när risker för personskador förebyggs, menar projektet.

Kontakt