Projekt 13392 Avslutat Ständiga förbättringar - riskminimering genom befintlig försäkringsdata

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Projekt har undersökt om det går att hitta orsaker till fel och följdskador i husprojekt genom att studera försäkringsdata relaterat till projektering, utförande, val av material och system samt drift och underhåll. Generellt visar studien att det finns många fall på skador som indirekt kan kopplas till misstag i projektering, och i vissa fall är lösningar för komplexa för att kunna genomföras på ett bra sätt.

Många byggfel noteras i utförandeskedet och kan ofta vara kopplade till slarv eller brister i kunskap. Byggfel kan också hänföras till fel val av material eller system. Skador orsakade av bristande drift och underhåll under garantitid saknas i underlaget såväl från entreprenadbolagen som från byggfelsförsäkringsbolagen - detta beror sannolikt på att dessa skador inte är ett entreprenadrättsligt fel.

I vår studie kan man sammanfatta resultatet enligt följande:
- Fokus på det enskilda projektet och fokus på att åtgärda fel.
- Bristande erfarenhetsåterföring.
- Bristande uppföljning och kontroll i projekt.
- Olika nivå på dokumentation av skador.
- Komplexa utformningar av byggnader ger fler skador.
- Krock mellan tillgänglighetskrav och robusthet

De förslag som vi vill ge till förbättringar angående hantering av data från entreprenadbolag och försäkringsgivare är:
- Etablera en permanent funktion för årlig genomgång av skadestatistik från entreprenadbolag.
- Ta fram ett förslag för att delvis standardisera insamlingen av data när skador registreras och regleras.
- En pragmatisk metod för att samla in färska erfarenheter från skador är att årligen intervjua skadereglerare på ett urval av för-säkringsbolag.
- Samla och bearbeta skadedata från underentreprenörers försäkringsgivare. Intervjuer med byggföretags eftermarknadsavdelningar/garantiansvariga skulle kunna ge värdefulla erfarenheter från hantering av fel och skador.

Möjlighet att samla avvikelser och lärdomar redan under själva byggandet bör utvecklas. Att samla möjliga avvikelser och lärande i ett tidigt skede, på ett likartat sätt som när risker för personskador förebyggs, skulle kunna vara en framgångsrik väg. Trots att mer än 7 800 ärenden har gåtts igenom har projektet endast berört en liten del av den potential som försäkringsdata kopplat till fel i byggbranschen utgör.

Det sätt som man presenterar data skiljer sig mycket åt mellan såväl försäkringsgivare som entreprenadbolag och att en enhetlig "standard" vore eftersträvansvärt för ytterligare bearbetning. En generell inrapportering av fel som systematiskt bearbetas skulle kunna ge en ökad förståelse varför felen uppstår och hur man på sikt skulle kunna sätta in åtgärder. Det är troligen inte frågan om utbildning eller lärande i sig utan mer att man går till grunden med de fel som uppstår.

I studien noterades att antal återkommande fel:
- Plåtarbeten på monteringsfärdiga villor utförs av entreprenör utan plåtkompetens.
- Slamfärg applicerad på hyvlade ytor, vilket därefter flagnar.
- Skjutmuffar på avloppsrör glider isär.
- Avloppsrör är bristfälligt upphängda och glider därför isär.
- Inläckage av vatten vid balkongdörrar ger många skador. Detta grundar sig i tillgänglighetskrav i BBR (Boverkets byggregler) och hur dessa tolkas.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ständiga förbättringar- Riskminimering genom befintlig försäkringsdata", Ulrik Odén, Oden & Oden AB, och Björn Täljsten, Soapstone AB (46 sidor).

Projektansvarig
  • PEAB AB
Projektledare