Artikel Utnyttja digitalisering, 3D-visualisering och BIM-modellen i planering

Publicerad

Effektiv byggproduktion med visuell kollaborativ produktionsplanering, Virtuell produktionsplanering (VPP).
Genom att utgå från användaren och den befintliga planeringsprocessen har ett verktyg för att planera direkt utifrån BIM-modellen tagits fram.
Genom att utgå från användaren och den befintliga planeringsprocessen har ett verktyg för att planera direkt utifrån BIM-modellen tagits fram.

Den här studien presenterar ett nytt verktyg, kollaborativ metodik och process som involverar underentreprenörer och produktionspersonal att aktivt delta och bidra till framtagandet av en  gemensam produktionstidsplan.

Under framtagandet och granskning av tidsplanen utnyttjas BIM, 4D och Virtual Reality för kommunikation, informationshantering och visualisering.

Syftet med det här projektet har varit att utveckla, implementera och validera en ny virtuell och kollaborativ produktionsplaneringsmetodik. Genom att utgå från användaren och den befintliga planeringsprocessen har ett verktyg för att planera direkt utifrån BIM-modellen tagits fram.

Projektet kallar metodiken Virtuell Produktionsplanering (VPP). Virtuell Produktionsplaneringssystemet har testats och utvärderas med verkliga projekt för att studera effekter för planerings och produktionsprocessen. Testerna visar stora möjligheter med effektiv produktionsplaneringsprocess med BIM, 4D och VR.

Grunden i verktyget är visualisering, kommunikation, deltagande och engagemang, samt en maktförskjutning när det gäller planeringen, så att deltagarna aktivt bidrar till framtagandet av tidsplanen kollaborativt. Det utvecklade VPP-systemet visar också att det kan bidra till att minska barriärer mellan yrkesgrupper och deltagare i byggproduktionen, speciellt vid planeringen.

Virtuell Produktionsplaneringssystemet bidrar till sammanförande av kunskap och erfarenheter från projektering och produktion, granskning av byggbarhet i projekteringen, laganda och gemensam målbild och möjliggör omedelbar granskning av tidsplan i 3D (dvs. 4D).

Förutom det uppnås kortare väntetider från utkast till färdig tidsplan och möjlighet att bygga och planera projektet virtuellt med hjälp av BIM, 4D och VR.

Dessutom ger det akademiska resultatet, det vill säga doktorsavhandlingen, ett bidrag till diskussionen kring hur utvecklingsprocessen av it-verktyg i byggsektorn kan se ut och utföras. I den här processen ska fokus ligga på att stödja användarens arbete snarare än att tvinga användaren till att anpassa sig till nya arbetssätt.


Kontakt