Projekt 13609 Avslutat EtappIII: Virtuell ProduktionsPlanering -med hjälp av BIM och visualisering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Rapporten och slutsatserna fångar upp resultat från forskning till praktisk handling.

Denna rapport presenterar resultatet från en genomförd FoU-projekt och forskningsstudier (teknisk doktor) med fokus på att studera visuell produktionsplanering och utveckla ett digitaliserat Virtuellt produktionsplaneringssystem. Planeringsmetodiken som varit utgångspunkten, är en visuell produktionsplaneringsmetod som används av många av de stora byggbolagen för att skapa den övergripande strukturen av tidsplanen. Den vidareutvecklade Virtuella produktionsplaneringen (VPP), tar detta ett steg längre och drar nytta av byggnadsinformationsmodellen, den informationsrika 3D-modellen, för att ge underlag till aktiviteterna.

Slutsatsen från utvärderingarna av det utvecklade planeringsverktyget är att genom att digitalisera planeringsprocessen så kan deltagarna lättare diskutera ett problem och få en bekräftelse på en gemensam förståelse av problemet. Sammantaget ger denna typ av planering med support från digitala verktyg bättre:
• granskning och identifiering av felkällor i projekteringen,
• testning och granskning av byggbarhet av projektet,
• sammanförande av kunskap och erfarenheter från projektering och produktion,
• laganda och Team-building för projektet,
• gemensam målbild och målplan,
• möjlighet till omedelbar granskning av tidsplan,
• kortare väntetider från utkast till färdig tidsplan.
Utvärderingar med VPP-prototypen visar att det sannolikt skulle kunna tillföra en ökad
tillförlitlighet och effektivitet i produktionen, speciellt kring själva framtagandet av
produktionstidsplanen.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt