Artikel STAR – materialparametrar för klimatförbättrad betong

Publicerad

AMA Anläggning 23 EBE.11 har anpassat kraven för klimatförbättrad betong avseende begränsning av risken för temperaturrelaterad sprickbildning. Rapporten ger branschen de materialdata som behövs för att möta framtiden.
Rapporten visar att utvärderade materialdata i detta projekt har god överensstämmelse med de moderna betongtyper som används av branschen idag. Vid nybyggnad av anläggningskonstruktioner kräver den svenska byggpraxisen, AMA Anläggning, att risken för temperaturrelaterad sprickbildning begränsas under gjutning och efterföljande härdningsfas. Vid dimensionering av temperatursprickåtgärder krävs tillgång till materialdata, som är representativa för klimatförbättrad betong och som faktiskt används i det aktuella byggprojektet. 

För att uppfylla dessa klimatkrav krävs inblandning av någon typ av tillsatsmaterial i betongen. Det medför att de uppsättningar av generella set med materialparametrar representativ för ”generell betong” som hittills varit tillgängliga för branschen inte är tillämpliga för bindemedelskombinationer. Det här projektet tillhandahåller nya generella set materialparametrar för "generell betong" för både hus- och och anläggningsbyggande. 

För anläggningsbyggande tillhandahålls generella materialdata för såväl klimatförbättrad betong som betong med rent Portlandcementbetong. De generella parametrarna för klimatförbättrad anläggningsbetong kan användas för temperatursprickanalyser enligt beräkningsmetod 3 i enlighet med de anpassade kraven i AMA Anläggning 23, EBE.11.

Temperatursprickåtgärder för klimatförbättrad betong med lägre andel alternativa bindemedel (< 25%) kan ofta utformas på liknande vis och i ungefär samma omfattning som vid gjutning med traditionell betong (ej klimatförbättrad) baserad på rent Portlandcement (CEM I) och utan tillsatsmaterial. 

Vid användning av klimatförbättrad betong med högre andel alternativa bindemedel (> 25%) erfordras vintertid temperatursprickåtgärder, som kan i vissa fall upplevas vara mer omfattande och mer komplicerade än vid gjutning med traditionell betong (ej klimatförbättrad). Exempelvis erfordras ofta längre form- och täckningstider än normalt. Under sommarhalvåret fungerar vanligtvis normala temperatursprickåtgärder som vid gjutning med traditionell betong (ej klimatförbättrad).

I kapitel 8 i rapporten hittar du mer utförliga rekommendationer för utförandet och utformning av temperatur-sprickåtgärder vid gjutningar med klimatförbättrad betong. Tillsammans med slutrapporten finns också bilagt testfilerna med betongdata. 

Kontakt