Artikel Åtgärdsförslag kring byggfel

Publicerad

Ständiga förbättringar kan minska kostnaderna för fel, brister och skador.
En fjärdedel av branschens produktionskostnad det vill säga cirka 100 miljarder kronor beräknar Boverket att årskostnaden för fel, brister och skador är. Byggföretagen har tagit fram en förstudie, baserad på rapporten.
En fjärdedel av branschens produktionskostnad det vill säga cirka 100 miljarder kronor beräknar Boverket att årskostnaden för fel, brister och skador är. Byggföretagen har tagit fram en förstudie, baserad på rapporten.
100 miljarder kronor beräknar Boverket att årskostnaden för fel, brister och skador inom husområdet är. Det motsvarar en fjärdedel av branschens produktionskostnader. Byggföretagen har genomfört ett projekt, en förstudie, baserad på Boverkets rapport.

Projektet har presenterat två huvudförslag och ett antal delförslag. Det mest centrala är åtgärder mot fukt och vatten som orsakar åtta av tio skador. Utmaningen nu är att åstadkomma förbättringar, det vill säga, ”mindre snack och mer verkstad”.

Förstudien lägger fram två huvudförslag och ett antal delförslag. Ett utvecklingsprojekt med kompetensutveckling riktat till dem som kan eliminera eller kraftigt förhindra alla fel, brister och skador orsakade av fukt; utifrån, inifrån, genom konstruktionsfel, bristfälligt genomförande, för korta byggtider eller slarv. Och ett brett program kring utveckling av struktur, kultur, värderingar och samspel mm. mellan alla berörda aktörer i byggprocessen.

- Nu behöver vi ”surra oss vid masten” och driva långsiktigt förbättringsarbete som ger bestående avtryck och minskade kostnader inom området fel, brister och skador. Det är inte rimligt att kostnaderna för att producera lokaler och bostäder ska vara onödigt höga på grund av brister från någon eller flera delar i byggprocessen, 
säger Byggföretagens Lars Redtzer, projektägare till förstudien.

- Det behöver göras insatser och framsteg som ger bestående förbättringar. Det vill säga att gå från ”snack till verkstad”. Utveckling och återkommande förbättringar är en förutsättning för att nå resultat genom arbetet som initierats av denna förstudie, fortsätter Lars Redtzer.

Gemensamt för båda delarna, projektet och programmet, är att de omfattar ett flerårigt utvecklings- och förbättringsarbete som behöver drivas målinriktat med tydliga avstämningspunkter och redovisning av utfall och progress

Fel, brister och skador orsakade av vatten eller fukt dominerar skadebilden. Den relativa förekomsten är oförändrad under senaste tioårsperioden. På grund av växande produktionsvolym ökar dock det totala antalet fel, brister och skador samt kostnaderna.

Det finns givetvis aktörer som gjort systematiska åtgärder för att minimera förekomsten av fel, brister och skador och som själva säger att de når goda resultat. Detta är dock inte tillräckligt, vilket bekräftas av att kostnaderna för fel, brister och skador alltjämt är för höga.

Ett vanligt förekommande fel är otäta klimatskal, med risk för inträngande vatten. En annan typ av fel är fukt i konstruktioner och material på grund av dåligt väderskydd under byggtiden. Ytterligare andra vanliga fel orsakas av läckande rör och kopplingar. Enligt försäkringsbranschen är skadefrekvensen stor i kök och våtrum.

Många satsningar har gjorts för att eliminera fel, brister och skador. Satsningarna har initierats av staten, branschorganisationer, forskningsinstitut, högskolor och universitet. Initiativen har gett viss effekt kortsiktigt. När de avslutats, har tyvärr de positiva effekterna avtagit snabbt.

Kontakt