Projekt 13810 Avslutat Förstudie om Boverkets rapport fel, brister och skador inom byggsektorn.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Byggföretagens medlemmar har tillsammans med sektorns andra aktörer stora möjligheter att utveckla byggandet i Sverige.
De gäller att åstadkomma ökad hållbarhet, högre kvalitet, bättre lönsamhet, och starkare employer branding. Det är besvärande att varje investerad krona i byggprojekt, inom husområdet, inte ger full utväxling på grund av mycket höga kostnader för att åtgärda fel, brister och skador varje år.
Byggföretagen har på initiativ av RBK, Rådet för ByggKompetens, genomfört denna förstudie med Boverkets rapport; Fel, brister och skador inom byggsektorn, som utgångspunkt och med särskild inriktning mot frågor kring kompetens, organisation och ledarskap.
. Slutsatserna har resulterat i två huvudförslag och ett antal uppslag till utvecklingsområden. Det ena förslaget avser ett brett och långsiktigt utvecklingsprogram för alla berörda aktörer, inom olika discipliner, genom hela byggprocessen från idé till förvaltning. Det andra förslaget rör kompetensutveckling inom det mest frekventa skadeområdet orsakat av fukt och vatten. Det omfattar; byggfukt, ledningsläckage och inträngande vatten utifrån. Dessa skadeområden representerar uppemot 80 procent av alla skador. Förstudien har haft ett mycket konstruktivt och engagerat stöd av en referensgrupp som sammanträtt vid fyra tillfällen. Under arbetet har också genomförts en workshop med mycket bred och kompetent representation från olika delar inom byggområdet.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare