Artikel Digital miljövarudeklaration för asfalt

Publicerad

För konsensus kring hur miljövarudeklarationer för asfalt ska användas.
Projektet har startades för att skapa konsensus bland svenska asfalttillverkare, beställare och råmaterialtillverkare kring hur miljövarudeklarationer, EPD:er, ska användas för att verifiera miljöpåverkan från asfalt på ett likartat och jämförbart sätt.
Projektet har startades för att skapa konsensus bland svenska asfalttillverkare, beställare och råmaterialtillverkare kring hur miljövarudeklarationer, EPD:er, ska användas för att verifiera miljöpåverkan från asfalt på ett likartat och jämförbart sätt.
Det saknas enhetlig kravställning hos beställare inom anläggningsbranschen när det gäller beräkning, rapportering, optimering och uppföljning av klimatpåverkan från asfalt.

Rapporten "Digitalisering av EPD för asfaltbeläggningar" har tagits fram för att skapa konsensus bland svenska asfalttillverkare, beställare och råmaterialtillverkare om hur miljövarudeklarationer, Environmental Product Declaration (EPD:er) ska användas för att verifiera miljöpåverkan från asfalt på ett likartat och jämförbart sätt.

Diskussion
Projektet har identifierat ett stort intresse för användande av EPD:er för asfalt i Sverige. Asfaltbranschen är mogen att arbeta med EPD:er. Projektet har också visat att arbete med framtagande av deklarationer inte kan bortkopplas från nationella förutsättningar.

I Sverige finns en väletablerad process för funktionell dimensionering av asfaltbeläggningar, vilken är integrerad med framtagande av förfrågningsunderlag vid upphandling av beläggningsentreprenader, projektering, utläggning, överlämning och uppföljning. I Norge har man kopplat ihop den etablerade praxisen för teknisk och funktionell dimensionering med beställarkrav samt med branschens EPD-arbete.

Detta gjordes genom att skräddarsy en norsk PCR för asfalt, utveckla en digital EPD-generator och skapa ett branschgemensamt arbetssätt för framtagande, granskning, godkännande och användande av EPD:er utifrån norska förhållanden. I Sverige används redan EKA-verktyget som ett branschgemensamt verktyg för beräkning av klimatpåverkan från asfalt.

Kontakt