Artikel Hög internationell klass på vinterväghållning

Publicerad

Slutsatser kring vägar, hållbar transport och vägtransportpolitik från världsledande event.
Andreas Bäckström, Svevia och Anna Arvidsson, Statens väg- och transportforskningsinstitut (Vti) presenterade SBUF-projektet Prognosstyrd dynamisk vägdrift på eventet WRC i Abu Dhabi.
Andreas Bäckström, Svevia och Anna Arvidsson, Statens väg- och transportforskningsinstitut (Vti) presenterade SBUF-projektet Prognosstyrd dynamisk vägdrift på eventet WRC i Abu Dhabi.
Inom vinterväghållning håller Sverige hög internationell klass. Det konstaterade man i ett kunskapsinhämtningsprojekt där eventet World Road Congress (WRC) i Abu Dhabi besöktes.

Eventet arrangeras av den ideella organisationen World Road Association (PIARC) som grundades 1909 med visionen att vara världsledande inom kunskapsutbyte om vägar, vägtransportpolitik och praxis inom ramen för integrerad och hållbar transport. Under eventet framkom att man i flera länder arbetar med att implementera saltningsstrategier med ökad användning av saltlösning. Något som länge varit kravställt i Sverige.

Eventet uppvisade som förväntat ett stort och brett kunskapsutbud. Best practice samt behov varierar stort mellan utvecklingsländer och industrialiserade länder. Kunskapsinhämtningsprojektet fick också med sig att det finns en bred och djup kompetens inom PIARC.

Konferensen uppfyllde ställda förväntningar på att finna ny kunskap och teknik samt att ge möjlighet att identifiera nya samarbetspartners.

Prognosstyrd dynamisk vägdrift

Genom att delta på konferensen kunde viktiga insikter kring teknikframsteg erhållas. Relevanta kontakter var enkla att knyta via de olika sammankomsterna med utställare, forskare och beslutsfattare. Vi från Sverige fick chansen att visa upp Sverige sig som ett föregångsland.

Extra roligt var att FoI-projektet Prognosstyrd dynamisk vägdrift FAS 1-5, (SBUF nr 13269, 13482, 13552, 13655, 13767) presenterades på konferensen. Sverige håller internationellt hög klass inom vinterväghållning och SBUF-projektet Prognosstyrd Dynamisk Vägdrift är state-of-the-art.

WRC hålls vart 4:e år liksom det kompletterande WRC med vinterinriktning och nästa tillfälle hålls 2022 i Calgary i Canada.

PIARCS nyckeluppdrag är att:

  • Vara ett ledande internationellt forum för analys och diskussion om hela spektret av transportfrågor relaterade till vägar och relaterad transport
  • Identifiera, utveckla och sprida bästa praxis och ge bättre tillgång till internationell information
  • Ta hänsyn till utvecklingsländernas specifika behov och även länder som är i övergångsfasen.
  • Designa, producera och främja effektiva verktyg för beslutsfattande i frågor som rör vägar och relaterad transport
Tack vare medlemmarnas kompetens mobiliserar PIARC idag 1200 experter i 18 tekniska
kommittéer och 4 arbetsstyrkor genom verksamhet som styrs av en 4-årig strategiplan. PIARC är
allmänt kända för kvaliteten på sina utdata: tekniska rapporter, online handböcker och
internationella seminarier.

Kontakt