Artikel Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner

Publicerad

Nu finns stöd för gemensam branschpraxis för uppställning av tunga maskiner - för att undvika olyckor.
Projektet beskriver processer i projektering och genomförande av uppställning av tunga maskiner. Även hur säkerheten för en arbetsplattform kan säkras genom ett strukturerat arbete, verifierande projektering samt provning och kontroll, beskrivs.
Projektet beskriver processer i projektering och genomförande av uppställning av tunga maskiner. Även hur säkerheten för en arbetsplattform kan säkras genom ett strukturerat arbete, verifierande projektering samt provning och kontroll, beskrivs.

Tunga maskiner, till exempel pålkranar och grävmaskiner kan orsaka ras om de ställs upp på mark som inte har tillräcklig bärförmåga. Det innebär en osäker arbetsmiljö.

Det här projektet har tagit fram en branschpraxis över hur tunga maskiner kan ställas upp på en arbetsplats med tillfredsställande säkerhet.

Projektet beskriver processer i projektering och genomförande av uppställning av tunga maskiner. Även hur säkerheten för en arbetsplattform kan säkras genom ett strukturerat arbete, verifierande projektering samt provning och kontroll, beskrivs.

Utred marken innan

När en pålkran, kalkcementpelare (KC-pelarmaskin), mobilkran eller annan tung anläggningsmaskin ska ställas upp på en markyta för arbete måste det vara utrett att marken under maskinen kan bära de laster som kan uppkomma. Maskinens olika delar och tyngder behöver vara beskrivna av maskinleverantör och den som anpassat maskinen för det aktuella arbetet.

Beroende på hur väl kända förutsättningarna för uppställningen är behöver mer eller mindre omfattande geotekniska utredningar, markförstärkningar, beräkningar och kontroller genomföras. Flera teknikområden, aktörer och specialister är berörda varför ansvarsfördelningen måste vara tydlig.

Marken under maskinerna blir ofta mer belastad under främre delen av den över chassit vridbara delen (pålkranens basmaskin eller mobilkranens krantorn) på grund av exempelvis långa utligg i den riktningen (för mobilkranar) eller tyngd av mast, hejare och påle i den delen (för pålkranar).

Belastningen från maskinen kan leda till sättningar med vältning som följd. En vältning av en tung anläggningsmaskin leder ofta till omfattande materiella skadorna på såväl maskiner som på omgivning. I värsta fall kan även människor omkomma eller skadas.

God utbildning och information 

Branschorganisationer som Svensk Grundläggning och Svenska Mobilkranföreningen arbetar för att minimera minska risken för olyckor med tunga anläggningsmaskiner. De verkar för god utbildning och information till maskinister och andra aktörer.

Syftet med projektet var att ge en sammanhängande beskrivning av hela processen med att åstadkomma en säker arbetsmiljö för uppställning av tunga anläggningsmaskiner, från upphandling av entreprenör till dimensionering av arbetsplattform.

Skriften är i huvudsak en sammanställning av föreskrifter och rekommendationer. Metoder för beräkning av lastspridning från maskin till markyta samt bärighet i arbetsplattform och undergrund har i samband med framtagandet av skriften gåtts igenom och utvärderats.

Skriften beskriver inledningsvis några olyckstillbud som med stöd av denna skrift hade kunnat undvikas.

Som stöd för utförandeskedet har också en checklista tagits fram som kan användas som tankestöd och kontroll av utfört arbete före det att en anläggningsmaskin tillåts starta sitt arbete. 


Kontakt