Artikel Väderskydd vid KL-trä minskar mikrobiell påväxt

Publicerad

Svårt att undvika mikrobiell påväxt om väderskydd inte används vid KL-trä byggande.
Resultaten från detta projekt är baserade på två fallstudier med fyra byggnader. Fältmätningar visar mikrobiologisk påväxt i samtliga objekt och i princip på alla undersökta våningsplan. Av totalt 200 analyserade mätpunkter hade hälften sparsam påväxt och ungefär en tredjedel hade måttlig-riklig mikrobiell påväxt.
Resultaten från detta projekt är baserade på två fallstudier med fyra byggnader. Fältmätningar visar mikrobiologisk påväxt i samtliga objekt och i princip på alla undersökta våningsplan. Av totalt 200 analyserade mätpunkter hade hälften sparsam påväxt och ungefär en tredjedel hade måttlig-riklig mikrobiell påväxt.

Det är svårt att undvika uppkomst av mikrobiell påväxt under byggnation med KL-trä utan väderskydd, därför är rekommendationen att använda väderskydd.

Projektets syfte var att öka kunskapen om hur KL-trä konstruktioner påverkas vid nederbörd under byggtiden, för att industrin ska kunna avgöra behov av väderskydd.

Mikrobiologisk påväxt i samtliga objekt 

Resultatet baseras på två fallstudier med fyra byggnader. Fältmätningarna uppvisar mikrobiologisk påväxt i samtliga objekt och i princip på alla undersökta våningsplan. Av totalt 200 analyserade mätpunkter hade hälften sparsam påväxt och ungefär en tredjedel hade måttlig-riklig påväxt.

Boverkets byggregler och AMA Hus 18 kunde därför inte kunde uppfyllas. Omfattande saneringsarbete har gjorts i alla fyra objekten. Resultaten av det arbetet har inte inrymts i denna studie. 

Nyttan med projektet består i ökade kunskaper som hjälper entreprenör att fatta underbyggda beslut om lämpliga metoder och arbetsprocesser för att bygga tillräckligt fuktsäkert.

Projektet kompletterar SBUF-projekt 13499 Väderskydd – en lathund för entreprenören.


Kontakt