Artikel Säkerhet vid underhåll av kyrktak

Publicerad

Planera och utför underhåll av kyrktak med kyrkspån, och liknande byggnader.
Målet är att underlätta arbetet med att utföra underhåll av kyrktak med kyrkspån, och därmed förebygga arbetsmiljöproblem och öka effektiviteten vid underhållsarbete, så att aktuella tak underhålls och aktuella byggnader kan bevaras för framtiden.
Målet är att underlätta arbetet med att utföra underhåll av kyrktak med kyrkspån, och därmed förebygga arbetsmiljöproblem och öka effektiviteten vid underhållsarbete, så att aktuella tak underhålls och aktuella byggnader kan bevaras för framtiden.
Det här projektet har syftat till att utreda förhållanden vid underhåll av kyrktak och titta på möjligheter att tekniskt och administrativt förbättra säkerheten vid underhåll av taken, framförallt kyrktak med så kallat kyrkspån.

De flesta kyrktak försedda med kyrkspån är branta och belägna högt. De är även gamla och historiskt intressanta varför antikvariska hänsyn behöver tas. Markförhållanden runt kyrkan med befintliga och tidigare gravar, påverkar utrymme och bärförmåga och därmed begränsningar, vid val av arbetsmetoder.

Företag som är verksamma vid underhållsarbete av kyrktak behöver förebygga de speciella risker som finns. Det handlar om till exempel risk för fall, ergonomiska problem vid arbete på branta tak och kemiska hälsorisker vid hantering av tjära och rengöringsmedel.

Ett led i att förebygga fallrisker har varit att utreda möjliga förebyggande åtgärder och studera aktuella risker. Exempel på en så kallad jämförande riskanalys har tagits fram. De metoder som studerats är, Ställning från mark, Mobil arbetsplattform, Permanenta tillträdes- och förankringsanordningar på taket, Personlig fallskyddsutrustning inklusive tillfälliga förankringsanordningar. I den här jämförande riskanalysen har även ingått att se över aktuella risker och möjligheter att minska dem.

Utveckling av för kyrkspåntak anpassade taksäkerhetsanordningar, nockräcke, förankringsanordningar och snörasskydd, har utförts. Anordningar följer svenska standarder och har provats av provnings- och forskningsinstitutet RISE. Metoderna och permanenta anordningar har bedömts och anpassats efter krav på antikvarisk hänsyn.

Målet är att underlätta arbetet med att planera och utföra underhåll av kyrktak med kyrkspån och likande byggnader, och därmed förebygga arbetsmiljöproblem och öka effektiviteten vid underhållsarbetet, så att aktuella tak underhålls och aktuella byggnader kan bevaras för framtiden.

Resultatet i form av ökad kunskap om förekommande risker och hur man kan minska dessa samt ett utvecklat taksäkerhetssystem är av nytta för de som arbetar med projektering och utförande av arbete på kyrktak. 

Genom att analysera riskerna vid arbetsmetoder och att man arbetar för att minska riskernas storlek vid de olika metoderna kommer metoderna att utvecklas och bli säkrare. Det är viktigt att utförarna, takarbetare, medverkar vid dessa riskanalyser. Företaget Kyrktak kan konstatera att Svenska Kyrkan börjat beställa det framtagna taksäkerhetssystemet och förorda aktuella arbetsmetoder. Företaget har monterat taksäkerhetssystemet på ett flertal kyrkor samt även åt Statens Fastighetsverk (SFV) på av dom förvaltade kyrkor.

Kontakt