Artikel Åtgärdsplan för klimatet från färdplanen

Publicerad

En förädling och form av "state-of-the-art" av Färdplan för Bygg- och anläggningssektorn. Rapporten ger en överblick över vilka initiativ som behövs krävs framåt för att byggsektorn ska nå reducerad klimatpåverkan.

Projektets syfte har varit att ta fram åtgärder och sprida kunskap om innovationer och implementerbara åtgärder så att Bygg- och anläggningssektorn uppnår sin färdplans mål. Projektet har samlat tankar och idéer från sektorns och forskarsamhällets tongivande och engagerade personer.

I det slutlig syntetiserade arbetet har projektgruppen valt ut det viktigaste, mest relevanta och intressanta ur de olika delaktiviteterna i projektet till åtta förändringsområden. Inom dessa respektive förändringsområde ger rapporten förslag till aktiviteter och projekt för färdplanens genomförande och måluppfyllelse. De åtta förändringsområden är

  • Flexibel och adaptiv användning samt ökad nyttjandegrad,
  • Digitalisering,
  • Hållbara material, produkter och system,
  • Effektiv resursanvändning och cirkulära flöden
  • Elektrifiering,
  • Regulatoriska krav och styrning,
  • Hållbar finansiering och prissättning av miljöeffekten
  • Energieffektivisering

 

Alla förslagen, var och en och i kombination, bidrar till att accelerera klimatarbetet och minska klimatpåverkan. De föreslagna aktiviteterna och projekten i detta arbete behöver vidareutvecklas, paketeras samt hitta finansieringslösningar för det fortsatta arbetet för färdplanens genomförande, så att det skapas ett reellt genomslag i branschen för att nå färdplanens mål. 

En generell rekommendationen från detta projekt är att skala upp pilot- och demoprojekt samt goda exempel till fullskaleprojekt i högre utsträckning samt att tillgängliggöra och dela resultat och underlag från dessa projekt för att öka transparensen mellan olika initiativ och projekt. 


Kontakt