Artikel Underlag för kravställning kring cirkulering behövs

Publicerad

Men branschens syn på ökad recirkulering av byggnadsmaterial är positiv.
För att aktörer ska våga använda sig av recirkulerade byggmaterial krävs ett förbättrade metoder för att säkerställa kvaliteten.
För att aktörer ska våga använda sig av recirkulerade byggmaterial krävs ett förbättrade metoder för att säkerställa kvaliteten.

Synen på ökad recirkulering av byggnadsmaterial i branschen är positiv. Däremot saknas underlag för kravställning och logistiska lösningar för återanvändning i större skala. I det här projektet föreslås att ett kravställningsunderlag för kvalitetssäkring av återanvändbart material bör utredas vidare.

Det här projektet har tagit fram en nulägesbeskrivning över hur branschen ser på användning av recirkulerat material i nyproduktion. Projektet har även undersökt hur man utför kvalitetssäkring och att identifiera vilka krav som behöver ställas på recirkulerat material. I förstudien föreslås även hur arbetet med kvalitetssäkringen kan drivas vidare och hur samverkan inom byggbranschen kan se ut för att åstadkomma detta.

Enkäten visade att över 90 procent av tillfrågade beställare, byggföretag och tillverkare har med i sitt hållbarhetsarbete att i framtiden öka användningen av recirkulerat material, men betydligt färre har i nuläget använt sig av, eller ställt krav på användande av, recirkulerat byggmaterial. Kvalitetssäkringen verkar till största del utföras av återvinningsföretagen.

Beställare och byggföretag har varierande kunskap om vilka krav som bör ställas på materialen. Det finns i nuläget inga harmoniserade standarder för kvalitetssäkring och den juridiska ansvarsfördelningen för återanvänt material i nybyggnationer är oklar, vilket framträder som ett av de stora hindren för branschen.

Referensgruppen konstaterade att förutom de krav som ställs på nyproducerat material borde återanvänt material även ha krav på acceptabelt innehåll av kemiska ämnen och återstående teknisk livslängd.

SIS och Byggföretagen bedömdes som lämpliga att driva frågan med harmoniserade standarder vidare. Det blir svårt för byggbranschen i Sverige att ensamma genomföra omställningen från linjära till cirkulära materialflöden. Lagförändringar och styrmedel krävs för att branschen ska våga recirkulera material och satsa på att utveckla kvalitetssäkringen.

Bakgrund

Det pågår i nuläget en stor omställning inom bygg- och anläggningssektorn för att nå upp till nationella och internationella mål för hållbar utveckling. En av nyckelfaktorerna i ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Bygg- och anläggningssektorn”, som 74 organisationer inom branschen ställt sig bakom, är utvecklingen från linjära till cirkulära materialflöden.

Men trots stora ambitioner sker i stort sett all nybyggnation i Sverige i nuläget utifrån linjära materialflöden med nyproducerade material från jungfrulig råvara. För att aktörer ska våga använda sig av recirkulerade byggmaterial krävs ett förbättrade metoder för att säkerställa kvaliteten.


Kontakt