Artikel Energiberäkning av äldreboenden

Publicerad

Branschgemensam tolkning av Boverkets energikrav kring äldreboenden.
Det här projektet har tagit fram förslag på tolkning av energikraven i Boverkets byggregler som är relevant för den verksamhet som bedrivs på äldreboenden.
Det här projektet har tagit fram förslag på tolkning av energikraven i Boverkets byggregler som är relevant för den verksamhet som bedrivs på äldreboenden.
Äldreboenden är både en bostad för äldre och en arbetsplats för vårdpersonal. Byggnaden ska vara anpassad för båda parter och dess respektive regelverk.

Det här projektet har tagit fram förslag på tolkning av energikraven i Boverkets byggregler som är relevant för den verksamhet som bedrivs på äldreboenden. Tolkningsmodellen avser särskilda boendeformer för äldre enligt socialtjänstlagen, 5 kap. 5 § andra stycket och innebär kortfattat att:

  • Krav för flerbostadshus tillämpas på enskilda bostadslägenheter och tillhörande lägenhetsförråd.
  • Krav för lokaler tillämpas på gemensamma utrymmen, personalutrymmen och utrymmen för heldygnsvistelse i så kallad korttidsplats.

Bakgrund
Vid nybyggnadsprojekt av äldreboende är en återkommande frågeställning hur Boverkets krav på energiprestanda ska tillämpas. Kartläggning av energiberäkningar från byggprojekt av äldreboende visar att energikraven har tolkats med stor variation.

Det är problematiskt eftersom energiprestanda i förhållande till krav har kommit att bli en allt mer viktig parameter för beslut om byggprojekt, val av aktör eller teknisk lösning.

Kontakt