Artikel Förbättra inträngning av injekteringsbruk i spricksystem

Publicerad

Utnyttja resonans samt tryckslag.
När det gäller metoder att skapa tryckoscillationer i injekteringsbruk för att förbättra inträngning får man genom tryckslag ett betydande undertryck följt av en stark övertryckspuls. Genom taktning kan en olika tryckslag fås att samverka för större tryckoscillationer.
När det gäller metoder att skapa tryckoscillationer i injekteringsbruk för att förbättra inträngning får man genom tryckslag ett betydande undertryck följt av en stark övertryckspuls. Genom taktning kan en olika tryckslag fås att samverka för större tryckoscillationer.
Kända problem kring inträngningen av injekteringsbruk i spricksystem är att den skapade viskositeten vid blandning ökar i flödet genom tixotropisk tillväxt av viskositeten. Ett annat problem är filterbildning i trånga sektioner. Båda dessa problem kan motverkas genom att man utsätter det injekterade bruket för tryckoscillationer.

Det här projektet har tagit fram metoder att skapa tryckoscillationer i injekteringsbruk i syfte att förbättra inträngningen. Projektorganisationen har undersökt två metoder: 

  • återkopplad resonans
  • seriella tryckslag

Återkopplad resonans förutsätter att det finns resonanser i injekteringssystemet. Projektet visar att injekteringsslangen alstrar tydliga resonanstoppar.

Återkopplad resonans innebär att man låter befintliga resonanser återkoppla till pumpsystemet. Därmed kommer oscillationerna att växa kumulativt och mycket större tryckvariationer än pumpen själv kan skapa utvecklas.

Oscillationerna hindrar uppkomsten av filter och stoppar den tixotropa effekten. Ett tryckslag skapas då en ventil hastigt stänger av ett vätskeflöde. På uppströmssidan stoppas vätskeflödet momentant mot ventilen, vilket ger upphov till ett reflekterat övertryck.

På nedströmssidan vill vätskan fortsätta att strömma, men eftersom ingen ny vätska tillförs uppstår ett undertryck varefter kavitationsbubblor uppstår och när dessa kollapsar skapas ett kraftigt övertryck mot ventilen. Tryckvågorna fortsätter ut i injekteringshålet där de reflekteras.

Genom att välja lämpligt avstånd i tid mellan ventilstängningarna och lämplig tid ventilen är avstängs kan man få tryckslagets olika komponenter att samverka, vi kallar det taktning och det är en motsvarighet till resonans.

Utöver det har det visat sig att kavitationsbubblor har en förmåga att lösa upp aggregat av cementpartiklar, vilket förbättrar inträngningen ytterligare.

Det här projektet har arbetat med att förbättra inträngningen av injekteringsbruk i spricksystem.
Kontakt