Artikel Kvinnligt byggarbetslag för en jämställd och innovativ byggbransch

Publicerad

Vad kan man lära sig från byggprocessen och ett arbetslag med övervägande kvinnor som gör att vi får en mer jämställd och attraktiv byggbransch?
Villazero, ett koldioxidneutralt småhus, har byggts av ett arbetslag med övervägande del kvinnor.
Villazero, ett koldioxidneutralt småhus, har byggts av ett arbetslag med övervägande del kvinnor.

Vad händer i ett byggarbetslag som väsentligt skiljer sig från normen? 

Intervjuer och en workshop utgör underlag för en kommande forskningsansökan. I förstudien synliggjordes olika motsättningar som kan uppstå i arbetsmiljön vid ett aktivt jämställdhetsarbete. Den sociala arbetsmiljön stärktes samtidigt som externa faktorer innebar en utsatthet. Den visade också att kvinnor som är yrkesarbetare inte självklart ses som kompetensbärare samt att riskfyllda beteenden uppstod trots möjligheter till ett säkert arbete.

Syftet med det här projektet var att utgöra en förstudie och projektet i sig syftar till att snabba på utvecklingen mot en jämställd byggsektor genom att synliggöra kvinnor i branschen och att fånga upp ny kunskap.

Sammanfattningsvis visar den empiriska delen av förstudien att rådande starka sociala normer på byggarbetsplatser kan omförhandlas till att bli mer inkluderande och öppna genom ett medvetet jämställdhetsarbete. För att nå dit behöver organisationen utveckla kunskap och lärande om vilka konsekvenser som kan uppstå i arbetsmiljön vid traditionella föreställningar om kön, hur en tilltro till risk och säkerhet kan utvecklas i nära samarbete mellan ledning och medarbetare.


Kontakt