Projekt 14069 Avslutat Kvinnligt byggarbetslag för en jämställd och innovativ byggbransch

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet förenar två av byggbranschens viktigaste frågor hållbarhet och jämställdhet. Avsikten med den här pilotstudien var att redan från start följa processen under byggtiden med följeforskning. Genom att följa byggprocessen kommer viktiga frågeställningar för en framtida jämställd byggbransch fångas upp.

Sammanfattningsvis visar den empiriska delen av förstudien att rådande starka sociala normer på byggarbetsplatser kan omförhandlas till att bli mer inkluderande och öppna genom ett medvetet jämställdhetsarbete. För att nå dit behöver organisationen utveckla kunskap och lärande om vilka konsekvenser som kan uppstå i arbetsmiljön vid traditionella föreställningar om kön, hur en tilltro till risk och säkerhet kan utvecklas i nära samarbete mellan ledning och medarbetare.

I projektet synliggjordes olika motsättningar som kan uppstå i arbetsmiljön
vid ett aktivt jämställdhetsarbete, nämligen att den sociala arbetsmiljön stärktes samtidigt som externa faktorer innebar en utsatthet, att kvinnor som är yrkesarbetare inte självklart ses som kompetensbärare samt att riskfyllda beteenden uppstod trots formella möjligheter till ett säkert arbete. Det senare visar även på risken för att en subkultur utvecklas där de som är i minoritet snarare anpassar sig till den rådande normen, istället för att bidra till utveckling av arbetsmiljön.

Projektansvarig
  • ByggPartner i Dalarna AB
Projektledare