Artikel Handbok kring klimatkrav nybyggnation

Publicerad

Kostnadseffektiva klimatberäkningar och klimatkrav.
Projektet har utvecklat kostnadseffektiva klimatberäkningar och klimatkrav för nybyggnad av bostadsprojekt.
Projektet har utvecklat kostnadseffektiva klimatberäkningar och klimatkrav för nybyggnad av bostadsprojekt.
Det här projektet har syftat till att utveckla kostnadseffektiva klimatberäkningar och klimatkrav för nybyggnad av bostadsprojekt och sprida kunskapen om vilka klimatbeslut i byggprocessen som ger störst påverkan på totala klimatbelastningen i ett bostadsprojekt.

Resultatet sammanfattas i en handbok för att ställa och uppfylla klimatkrav. Handboken syftar till att höja kunskapen och förenkla processen när det gäller såväl kravställande som utförande av klimatberäkningar och reduktionskrav och är riktat både mot byggherrar, entreprenörer, materialleverantörer och underentreprenörer.

Bakgrund
2017 antog riksdagen ett nytt klimatpolitiskt ramverk som bestod av nya klimatmål, en klimatlag och införandet av ett klimatpolitiskt råd. Det betyder att senast 2045 skall Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Detta är enbart möjligt med en radikal minskning av många sektorers klimatbelastning (Regeringskansliet, 2017). Våren 2018 överlämnade en rad branscher sina Färdplaner för klimatneutralitet, via Fossilfritt Sverige, bland annat bygg-, stål-, cement- och betongbranschen.

Färdplanerna bygger på initiativ från en rad olika byggaktörer på riksplan och innehåller åtaganden för att kunna nå ett klimatneutralt byggande till år 2045.

Nybyggnadskraven för köpt energi har skärpts väsentligt samtidigt som det svenska energisystemet fasat ut fossila källor. Klimatbelastningen från uppvärmningen har minskat från år till år.

Däremot har inte klimatbelastningen från byggproduktionen minskat på samma sätt (Erlandsson M, 2017). Med byggproduktion menas här tillverkning av byggmaterial, transport till byggplats och processer på byggplats, det vill säga det som enligt livcykelmetodik för byggmaterial innefattar A1-A5 (EN15804).


Kontakt