Projekt 13699 Avslutat Kostnadseffektiv klimatberäkning vid nybyggnation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Inom två år kommer lagkravet klimatdeklarationer på nya byggnader, och redan nu finns byggaktörer som går före. Syftet med detta SBUF-projekt är att beskriva kostnadseffektiva klimatberäkningar och hur klimatkrav ställs vid nyproduktion, utifrån företagsnivå och projektnivå. Metoden var en arbetsprocess att applicera tre olika delteman (arbetsgrupp I-III) på tre pågående byggpilotprojekt (flerbostadshus), där en digital överföring gjordes mellan kalkylprogrammet Bidcon och det rena klimatberäkningsverktyget BM från IVL. Under projektet gjordes kunskapslyft med berörda. Resultat från beräkningar och arbetsprocessen användes som erfarenheter för att skriva en lathund, som beskriver delstegen i en byggprocess och hur kostnadseffektiva klimatberäkningar och klimatkrav ställs vid nyproduktion. Slutsatsen är att kostnadseffektiva klimatberäkningar och klimatkrav vid nyproduktion av exempelvis bostäder och kontor är möjliga.
Målgrupp: Denna lathund är riktad till Hållbarhetschefer/Miljöchefer (byggherre, byggare, konsult/projektör), men kan även användas för den intresserade inom andra roller. Den kan fungera som en kunskapsbank, att paketera vidare information ifrån till valda intressenter.
I bilagor beskrivs ex IVL:s bakgrundsrapport, arbetsinstruktion för kvalitetssäkring av klimatberäkning, hur olika delsteg i IVL:s klimatberäkningsverktyg BM kan utföras, hur jämförelsekalkyl SEK / CO2e kan göras i Bidcon och BM, samt LCA-resultatutdrag från BM från ett av pilotprojekten .

Projektansvarig
  • Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Projektledare
Relaterade projekt