Artikel Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning

Publicerad

”Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning” ett projekt i 5 faser. Projektet syftar till att utveckla och integrera befintlig teknik och forskning för att skapa nya tekniska lösningar för god säker vinterväghållning.
Foto Markus Marcetic
Foto Markus Marcetic

Rapporten presenterar resultatet av FoI-projektet ”Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning” som startade under 2016 och som hittills bestått av 5 faser. Projektet syftar till att utveckla och integrera befintlig teknik och forskning för att skapa nya tekniska lösningar för vinterväghållning som leder till implementering och utveckling av nya automatiserade produktionsmetoder.

Det tar tid att kommersialisera saltbehovsprognoser och FCD (Floating Car Data) -friktionsdata ”halkdata” kommer ej få den avgörande roll i kommersialiseringen av ändamålsenliga saltprognoser som indikerats från vissa håll. Halkdata (friktionsestimat) är alltjämt ingen högvärd prognosindata och än mindre lämplig för att verifiera algoritmer då den varken kan ge konkreta svar på varför det är halt exempelvis vad gäller väglag (torrt, snö, is, fukt etc) eller om det möjligen handlar om grus-, oljehalka eller vattenplaning.

Projektet är mycket stolt över att våra sannolikhetsberäkningar har implementerats av samtliga väderprognosleverantörer och alltså kan nyttjas i den dynamiska ruttoptimeringen för att optimera åtgärder kopplat till säkerheten i halkprognosen. PMSV3-beläggningsdata avseende spårdjup har implementerats i Vaisala MDSS avrinningsmodell för vägytan. Det har enligt prognosleverantörer indikerats att det med ganska stor säkerhet går att se tidiga indikationer ca 1–2 timmar innan halkan uppstår utifrån analys av friktionsdata. Dock är väglaget och därmed åtgärdsbehoven samt vinterväghållningsmetod svår att fastställa enbart utgående ifrån friktionsdata vilket gör att användningsområdet i dagsläget endast handlar om tidig varning om att åtgärd troligen kommer behövas.

Projektet inkluderar nyutveckling av funktionalitet för analys om oberoende utvärdering av prognoskvalité och utförda vinterväghållningsåtgärder. Dessa kan utföras med hjälp av halkdata från FCD och som initialt tillhandahålls via Trafikverkets projekt Digital vinterväglagsinformation. Entreprenörerna uttryckte gemensamt intresse av att utveckla programmet genom Fas 5 samt Trafikverksledda FCD uppföljningar av friktionskrav i utsedda Pilotområden s.k. Parallellkörning (DP3).

Prognosstyrd Dynamisk Vinterväghållning har tagit fram erforderlig mjukvara för det ändamålet. Mjukvaran utför automatisk ruttoptimering vilket tillsammans med automatisk saltspridning möjliggör att högupplöst väglagsinformation kan hanteras samt att dess besparingspotential kan realiseras i form av skräddarsydda åtgärder.

Projektet består av följande delprojekt (SBUF-projektnummer):

Fas 1 (13269) POC ”proof of concept”

Fas 2 (13484) Implementation av dynamisk ruttoptimering med navigeringsstöd

Fas 3 (13552) Utveckling av restsaltalgoritm för bättre vägväderprognoser

Fas 4 (13655) Uppkoppling av saltspridare

Fas 5 (13767) Datahantering (implementering av IoT-vägdata och saltprognoser 


Kontakt