Artikel Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning för bostadshus

Publicerad

Minskar bostadens värmebehov med 15 till 25 procent.
Det här projektet visar att behovsstyrning minskar värmeförlusterna och att styrstrategi och systemuppbyggnad avgör hur mycket det går att tjäna.
Det här projektet visar att behovsstyrning minskar värmeförlusterna och att styrstrategi och systemuppbyggnad avgör hur mycket det går att tjäna.
Behovsstyrd ventilation i bostäder kan minska husets värmebehov med mellan 15 och 25 procent jämfört med konstanta flöden.

Det här projektet visar att behovsstyrning minskar värmeförlusterna och att styrstrategi och systemuppbyggnad avgör hur mycket det går att tjäna.

Med realtidsmätning och anpassning av ventilationen till hur många som befinner sig i hemmet och de aktiviteter som pågår kan man spara energi utan att försämra innemiljön. Det är styrstrategi och systemuppbyggnad som avgör hur mycket det går att tjäna:

  • Den totala värmeförlusten i ett hus är till stor del ventilationsberoende. Behovsstyrd ventilation i bostäderna kan reducera värmebehovet med 15 till 25 procent jämfört med konstanta flöden.
  • Systemen för behovsstyrning kan byggas upp på olika sätt där mer komplexa lösningar med individuell reglering av varje rum kan ge större energibesparing, men till en högre investeringskostnad och ökat behov av underhåll jämfört med enklare system där ventilationen regleras för hela bygganden.
  • Ett FTX-system är mycket lönsamt jämfört med ett frånluftssystem om huset värms med direktel medan lönsamheten är klart svagare för fjärrvärmeanslutna hus. Används bergvärmepump är det svårt att nå lönsamhet och då måste investeringsbeslut bygga på exempelvis luftkvalitet.
  • Boverkets byggregler slår fast att ventilationen ska vara 0,35 l/s/m2 när någon är närvarande i bostaden, vilket begränsar möjligheten till behovsstyrning då hänsyn inte tas till hur många som är hemma eller hur stor bostaden är.
  • För att uppnå en tillräckligt god innemiljö måste rätt styrparametrar väljas. Det räcker inte enbart med att välja koldioxid, temperatur eller skillnad mellan absolut fuktinnehåll inne och ute, utan en kombination av alla tre är att föredra.

Kontakt