Projekt 12975 Avslutat Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning för bostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Att behovsstyra ventilation innebär att ventilationsflödet varieras efter det behov som finns. För bostäder är behovsstyrningen en stor utmaning då det pågår olika typer av aktiviteter som matlagning, dusch, sömn, städning och så vidare.

Projektet har varit indelat i två delar, där den ena delen handlat om energibesparing kopplat till behovsstyrning i bostäder. Genom att ta reda på utifrån vilka parametrar ventilationsflödet i bostäder bör styras, kan ett förslag på en behovsstyrningsstrategi presenteras. Den andra delen i projektet utreder det så kallade SEC-värdet. Ekvationen för SEC-värdet (Specific Energy Consumption) utreds med utgångspunkten hur man kan ta fram en metod för att med hjälp av SEC-värdet beräkna livscykelkostnaden för ett ventilationsaggregat. SEC-värdet ingår i Eco-designförordningen för ventilationsaggregat och energimärkning av bostadsventilation.

Simuleringen av behovsstyrning har gjorts genom att modellera en befintlig villa i IDA Indoor Climate and Energy. Ett antal simuleringar genomfördes där man bytte styrstrategier, förändrade klimatet (bytte klimatzon) och ändrade u-värde på klimatskal. Som tillägg till den simulering som gjordes installerades och utvärderades även ventilationssystem med behovsstyrning i två hus. Man valde att testa fyra olika styrstrategier i simuleringsmodellen: en-, två- och multizonkontroll och frånluftskanalkontroll. En-zonkontroll innebär att huset är en zon och att man styr efter det rum med det högsta behovet. I två-zonkontroll är huset indelat i två zoner (nedan- och ovanvåning) och styrs efter det högsta behovet på varje våningsplan. För multizonkontroll varieras flödet i varje enskilt rum. För frånluftskanalskontroll är huset en zon och behovet mäts i frånluftskanalen.

Styrparametrarna som användes var temperatur, relativ fuktighet, CO2 och skillnaden mellan absolut fuktinnehåll inne och ute. I absoluta mått kan man sänka värmebehovet med max 4 kWh/m2,år. Detta motsvarar en sänkning på upp till 25 % i fallet med multizonkontroll. För de båda demonstrationerna sågs en besparing vid jämförelse med de system som var installerade tidigare. Den ena demonstrationen hade ett enkelt system med en-zonkontroll installerat och det andra hade ett avancerat system med multi-zonkontroll installerat. Det visade sig vara svårt att justera systemet vid låga flöden vilket ledde till vissa problem med återluft till huset.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning för flerbostadshus", Catrin Heincke, NCC (16 sidor och bilaga "Slutrapport E2B2 Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning i bostadshus").

Projektansvarig
  • NCC Construction AB
Projektledare