Projekt 12569 Avslutat Effektivisering och framtagande av robust designmetod för injektering baserat på erosionsrisk

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Ett läckande borrhål uppdagades under en efterinjektering av en media tunnel i Göteborg. Efterinjekteringen gjordes efter då gällande designkunskap för silica sol och cement. Det läckande borrhålet försökte tätas med både silica sol och cement men utan lyckat resultat. Flödet i borrhålet mättes till 0,3 l/min.

Ett forskningsprojekt startade för att försöka ta reda på varför det var så svårt att få det tätt. Under forskningsprojektet utfördes hydrauliska tester, sambandstester samt flertalet misslyckade injekteringar. Från testerna kunde projektet visa på att den otätade sprickan hade en stor hydraulisk gradient. En överborrning av tidigare injekteringshål kunde skönja en kanal längs hela borrhålspluggen som ledde fram till en vattenförande spricka.
Hypotesen för läckande borrhål är att ett borrhål inte kan bli tätt såvida inte de vattenförande sprickorna som korsar borrhålet blir tätade. Att sprickan i sin tur inte blir tätad kan bero på att den hydrauliska gradienten var för stor för aktuell injekteringsteknik och bruksval.

Med den nyvunna kunskapen om hydraulisk gradient, läge på spricka, hydraulisk sprickvidd och tolkad skjuvkraft från vattnet kunde en sista injektering utföras med lyckat resultat (tätt borrhål).
Denna delrapport tar upp fältresultaten från det större projektet ”läckande borrhål”. Rapportens resultat redovisar analyser av den hydrauliska gradient och den slutgiltiga lyckade injekteringen av det läckande borrhålet. Resultaten vittnar om att kunskap om hydraulisk gradient vid efterinjektering är ytterst viktigt och kan ha betydelse vid en förinjektering.

För att utöka förståelsen kring hydraulisk gradient och hur det påverka injekteringen har fortsatta studier i laborationsmiljö med injekteringar i en sprickreplik. Detta ligger dock utanför denna rapports avgränsning.

Detta delprojekt med ett läckande borrhål i en mediatunnel finansierades främst av SBUF och TeliaSonera. Delprojektet ingår i ett större projekt där hydraulisk gradient och läckande borrhål studeras vidare med både laborationstester och ytterligare fältobservationer. Det samlade forskningsprojektet finansierades av Formas, STS, TeliaSonera, BeFo och SBUF.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Läckande borrhål - Hydraulisk gradient och Erosion", Johan Funehag, Chalmers och Tyréns.

Projektansvarig
  • AB Besab
Projektledare
Relaterade projekt