Projekt 12271 Avslutat Efterinjektering som underhåll i äldre bergtunnlar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

TeliaSonera har ett omfattande system av bergtunnlar med känslig utrustning, byggda på 1950 och 60-talen och mestadels i stadsmiljö. Inläckande grundvatten orsakar mycket underhåll till stora kostnader, bland annat finns omfattande system för infiltrering för att upprätthålla grundvattennivån.

Injekteringsforskningen har resulterat i stora framsteg under de senaste decennierna och det är nu möjligt att framgångsrikt efterinjektera äldre tunnlar med modern teknik.

Syftet med detta projekt var att demonstrera och vidareutveckla en designmetod för efterinjektering (underhåll) av befintliga tunnlar med syfte att minska inflödet och ange ett tillvägagångssätt för framtida underhållsarbete.

TeliaSonera upplät en tunnel för dessa försök och svarade för grundfinaniseringen. Chalmers, Tyréns och Besab genomförde projektet.

Slutredovisningen utgörs av BeFo-rapport 105 "Underhållstätning av mediatunnel i Göteborg - design och utförande av efterinjektering", Nils Granberg, Thomas Jansson och Henrik Jonsson, samtliga Tyréns, samt Johan Funehag, Chalmers (75 sidor och fyra bilagor).

Projektansvarig
  • AB Besab
Projektledare
Relaterade projekt