Projekt 11152 Avslutat Deformation i asfaltbeläggningar

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Omfattade studier av nedbrytningsprocesser som leder till deformationer i asfaltbundna lager. Syftade till att bygga upp kunskap som kan leda till minskad spårbildning och ökad livslängd hos beläggningar med bitumenbundna lager.

Slutredovisningen utgörs licentiatuppsatsen "Prediction of Permanent Deformations in Asphalt Concrete using the Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide", Erik Oscarsson, LTH, (122 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt