Projekt 11883 Avslutat Deformationer i asfaltbeläggningar - Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola. Samfinansieras med Vägverket.
Påkänningarna i vägöverbyggnader ökar till följd av bland annat ökad trafikintensitet, högre tillåtna axellaster samt ökat användande av så kallade "breddäck" på dagens lastbilar. En konsekvens av detta är att spårbildningen ökar på grund av "flytning" i de översta bitumenbundna lagren.
Syftet med projektet var att öka kunskapen inom det aktuella området samt att ge förbättrade möjligheter att utvärdera och prediktera olika beläggningstypers deformationsbenägenhet för att kunna välja den mest lämpliga beläggningen.
Projektet genomfördes av en industridoktorand vid LTH och omfattade litteraturstudier, experimentella och teoretiska undersökningar samt uppföljning av deformationen på ett fullskaleprojekt.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Mechanistic-Empirical Modeling of Permanent Deformation in Asphalt Concrete Layers", Erik Oscarsson, LTH (49 sidor och sex vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB / Ove Lagerqvist
Projektledare
Relaterade projekt