Projekt 12080 Avslutat Snabb och enkel mögelkontroll

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I ett tidigare SBUF projekt (11875 Detektering av Mögel i byggnader) har det konstaterats att det är möjligt att identifiera mögelskadade byggnader genom att mäta förekomst av mögelenzym i inomhusluften. Den apparatur som användes vid dessa undersökningar var komplicerad och dyr vilket begränsar möjligheten att tillämpa tekniken. Slutsatsen från projektet var det man borde gå vidare och testa alternativa metoder som skulle kunna öka möjligheterna till en praktisk tillämpning av tekniken.


1. Vad är enzym i mögel?
Mögelceller innehåller flera olika enzym som reglerar tillväxt och ämnesomsättningen. Aktiviteten hos ett av dessa - (NAHA) - kan mätas med en enkel analysmetod. NAHA finns också i andra mikroorganismer och i pollen men mängderna är särskilt höga i mögelceller.

2. Vilken nytta har man av NAHA-mätningar?
Mögelceller finns normalt i vår miljö. Mätningar av NAHA kan visa om mängderna är högre än normalt på ytor eller i luftprover inomhus. Höga halter NAHA i ett rum tyder på förekomst av onormalt höga halter mögelceller, vilket kan orsakas av synliga eller dolda mögelskador samt förklara förekomst av medicinska symptom relaterade till byggnaden.
Mätning av mängden NAHA inomhus kan användas för att:
1. vid byggnadsrelaterade ohälsosymptom, undersöka om det finns en mögelskada
2. få ett underlag till bedömning om det finns en dold mögelskada eller inte
3. lokalisera var i byggnaden eller i vilken byggnadskonstruktion skadan är belägen
4. få information om utförda saneringsåtgärder varit effektiva

3. Var kan man mäta NAHA?
NAHA kan mätas på ytor, i luften och inne i byggnadskonstruktionen. För ytmätning stryker man över en definierad yta med en vaddpinne på den plats där man misstänker att det finns mögel och pinnen analyseras. För luftmätning sugs luft i det undersökta rummet genom ett filter och mängden NAHA på filtret analyseras. För prover i byggnadskonstruktioner sugs luft genom ett filter kopplat till ett rör som sticks in i byggnadskonstruktionen.

4. Hur skall man tolka resultaten?
I analysen mäter man aktiviteten av NAHA. Utgående från erfarenheter från tidigare undersökningar kan man avgöra om ett visst värde är normalt, om det innebär misstanke på onormal förekomst av mögel eller om det med stor sannolikhet indikerar mögelskada.

5. Begränsningar
Resultat från mätningar av NAHA måste, precis som från andra slags mätningar av mögel, tolkas med försiktighet. Luftprovet ger information om mängden NAHA i det rum där provet tas och vid detta tillfälle - mätningar vid andra tidpunkter kan ge annorlunda resultat. Eftersom mögel normalt finns i luften och ansamlas i golvdamm kan kraftigt eftersatt städning ge förhöjda värden, särskilt om det finns luftrörelser i rummet förorsakade av personer som förflyttar sig. Mätningar i luften ger inte information om mögelskador i byggnadskonstruktionen om inte luftförbindelse finns med det rum där mätningen utförs. Normala värden är alltså ingen garanti för att det inte finns dolda mögelskador i byggnadskonstruktionen.

Beträffande ytprover bör de tas på ett ställe där mögelväxt misstänks (missfärgning av materialet, fuktskada etc). Ett negativt resultat utesluter inte att det kan finnas mögel på en angränsande yta.

I jämförelse med andra metoder för att bestämma förekomst av mögel är enzymmetoden säker med liten variation mellan upprepade provtagningar, tekniskt lätt att genomföra och ger snabbt tillgängliga resultat.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Enzym som indikator för mögelproblem i byggnader", Ragnar Rylander, Thomas Hulander och Morten Reeslev (25 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Project Support AB
Projektledare
Relaterade projekt