Projekt 12574 Avslutat Safety Leaflets - Säkerhetsblad för maskinsäkerhet etapp 1

Projekttid

Sammanfattning

Förra året dog 14 byggnadsarbetare i olyckor, ett stort antal drabbas av allvarliga skador och ännu fler av tillbud eller belastningsskador. Utländska arbetare har, enligt en LO-rapport från 2010, två till tre gånger högre olycksfallsfrekvens vid anläggningsprojekt.

Olyckor med maskiner är efter fallolyckor de vanligaste. För byggnadsarbetarna är bristen på information samt språksvårigheter stora riskfaktorer medan företagen ofta saknar adekvat stöd för att ge en bra utbildning i maskin- och metodval. Paradoxalt finns också en risk i att användningen av många nya maskiner, i en miljö med stor flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden, bidrar till olyckor.

Genom bättre förebyggande information finns stora möjligheter till att minska olyckorna vid arbete med maskiner. Ingen läser maskinens bruksanvisning men den innehåller allt som behövs. I detta projekt avser vi att på ett strukturerat sätt förkorta bruksanvisningar till enhetliga säkerhetsblad på maximalt en A4-sida.

Varje unik maskinmodell ska framöver åtföljas av ett A4-blad med bygganpassad information om teknik, handhavande, risker och skyddsutrustning.
Informationen struktureras genom cirka 100 mallar för olika maskintyper definierade i branschens kodsystem för maskiner, www.srakod.se. Inom projektet beräknas cirka 2000 unika säkerhetsblad att tas fram för både bygg- och anläggningsmaskiner.
Säkerhetsbladen kommer att handfast och effektivt bidra till en bättre arbetsmiljö i hela byggindustrin och visa på branschens vilja att utveckla säkrare rutiner och arbete.

Föreliggande avslutade projekt avser en första etapp. Projektet i sin helhet väntas vara klart i december 2013.

Slutredovisning utgörs av rapporten "Säkerhetsblad för bygg- och anläggningsmaskiner. SRA PSI Personlig SäkerhetsInformation" (10 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Maskin AB
Projektledare
Relaterade projekt