Projekt 12042 Avslutat Kvantifiering av luftkvalitet i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Detta projekt var en del i ett doktorandprojekt med samfinansiering från Formas och avsåg fortsättning på ett nyligen avslutat SBUF-projekt.

I det tidigare projektet konstruerades ett enkelt partikelinstrument som var avsett att användas i samband med kvalitetskontroll av inomhusluften. De första mätningarna indikerade att myten om att gå ut och ta lite frisk luft är falsk. Luftkvaliteten visade sig vara bättre inomhus vid jämförelse med utomhus luften.

I föreliggande projekt har vi fortsatt de vetenskapliga studierna av luftkvaliteten inomhus i olika typer av byggnader. Vidare har vi studerat användbarheten av den tidigare prototypen av partikelinstrumentet samt arbetat med att tillverka fältmässigt användbara partikelinstrument med målet att skapa ett användbart verktyg för byggbranschens behov av kontroll av byggnaders kvalitet avseende inomhusluften.

Det övergripande syfte var att utveckla praktiska och enkla bedömningsmetoder för luftkvaliteten och användbara riktlinjer för hur man kan säkerställa god luftmiljö. Ett delmål i projektet var att tillverka 10 fältmässigt användbara partikelinstrument utifrån en laboratorieprototyp och använda dem i studier av inomhusluftens partiklar i olika inomhusmiljöer. Vetenskapligt måste dessa enklare mätningar verifieras för att få ett bra faktaunderlag för att i framtiden skapa detektorer som också ska kunna användas för att bedöma underhållsbehov och för att styra ventilationen.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Aerosol Measurements as Applied for Exposure Characterization", Andreas Dahl, Lunds Universitet (17 sidor, 5 vetenskapliga artiklar och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Project Support AB
Projektledare
Relaterade projekt