Projekt 11652 Avslutat Kvantifiering av luftburna partiklar och damm i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH som syftade till att utveckla praktiska och enkla bedömningsmetoder för luftkvalitén och användbara riktlinjer för hur man kan säkerställa god luftmiljö med avseende på luftburna partiklar. Omfattade litteraturstudier, utveckling och utformning av mätteknik, studier av partikelkällor i aerosollaboratorium och fältmätningar i byggnader. Samfinansiering med Formas.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Kvantifiering av luftburna partiklar och damm i byggnader", Anders Gudmundsson, Mats Bohgard, Andreas Dahl och Aneta Wierzbicka, Avdelning för ergonomi och aerosolteknologi, LTH (11 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Project Support AB
Projektledare
Relaterade projekt