Projekt 13627 Avslutat Hushållsel i nybyggda flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Denna studie baserar sig på litteraturstudier och data på uppmätt hushållselanvändning från över 3000 lägenheter i Skanskas, HSB:s och Infometrics energiuppföljningar och databaser. I studien har uppmätt hushållselanvändning i nybyggda flerbostadshus sammanställts med avseende på energianvändning och dess karaktäristik över månader, veckor och dygn.

Resultaten från sammanställningen visar en hushållselanvändning i nybyggda flerbostadshus som är över 30 procent lägre jämfört med förespråkad schablon i Sveby och BEN. En schablon motsvarande 20 kWh/m2 Atemp, år eller i genomsnitt cirka 2000 kWh per lägenhet och år skulle ge en mer rättvis bild av hushållselanvändningen i nybyggda flerbostadshus idag. Resultatet från denna studie kompletterar litteraturen väl gällande uppmätt hushållselanvändning då senaste statistiken från litteraturen är från 2013.

Resultat och underlag från studien kan användas av Sveby och Boverket i syfte att ta fram nya schabloner och riktlinjer gällande indatahanteringen av hushållsel som internvärme i energiberäkningar. Delar från rapportens innehåll kan även med fördel användas som hjälp och underlag vid dimensionerings- och lönsamhetsanalyser kopplat till investeringar i mikroproduktion på nybyggda och befintliga flerbostadshus.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare