Artikel Lägre användning av hushållsel än schablon

Publicerad

Trettio procent lägre hushållselanvändning jämfört med schablon i BBR.
Mätningarna visar att hushållselanvändningen i nybyggda flerbostadshus ser ut att ligga på i genomsnitt 1900-2000 kWh per lägenhet och år, vilket motsvarar 20 kWh/m2 Atemp, år. Denna siffra kan jämföras mot schablonen i Sveby och BEN på 30 kWh/m2 år.
Mätningarna visar att hushållselanvändningen i nybyggda flerbostadshus ser ut att ligga på i genomsnitt 1900-2000 kWh per lägenhet och år, vilket motsvarar 20 kWh/m2 Atemp, år. Denna siffra kan jämföras mot schablonen i Sveby och BEN på 30 kWh/m2 år.
Det är 30 procent lägre hushållselanvändning jämfört med schablon enligt Boverkets byggregler när 3 000 lägenheter undersökts, visar det här projektet. Projektet har haft som syfte att minska kostnader vid energiuppföljning av flerbostadshus, i projektering och avvikelser.

Resultatet är tänkt att kunna användas som underlag av Sveby och Boverket när de tar fram branschgemensamma schabloner och riktlinjer gällande indatahanteringen av hushållsel som internvärme i energiberäkningar.

Mätningarna visar att hushållselanvändningen i nybyggda flerbostadshus ser ut att ligga på 1900 – 2000 kWh per lägenhet och år – vilket motsvarar 20 kWh/m2 Atemp, år. Denna siffra kan jämföras med schablonen i Sveby och BEN på 30 kWh/m2 år. 

Resultatet baseras på uppmätt hushållselanvändning från över 3 000 lägenheter i Skanskas, HSB:s och Infometrics energiuppföljningar och databaser. Hushållselanvändning i nybyggda flerbostadshus avseende energianvändning och dess karaktäristik över månader, veckor och dygn hat sammanställts. 

Resultatet visar att hushållselanvändningen i nybyggda flerbostadshus är mer än 30 procent lägre jämfört med förespråkad schablon i Sveby och Boverkets föreskrifter som ska användas vid beräkning av byggnaders energiprestanda.

En känslighetsanalys med energisimuleringar har genomförts som en fallstudie. Där har Boverkets schablon och ett urval framtagna schabloner och typisk karaktäristik baserat på uppmätta data varierats. I resultatet redovisas skillnaden i simulerat uppvärmningsbehov och beräknat primärenergital för två olika typer av flerbostadshus.

Resultaten visar att användning av de nya schablonerna, som överensstämmer med uppmätt hushållselanvändning, ökar det beräknade uppvärmningsbehovet med som mest cirka 5 kWh/m2 A-temp, år i Kiruna och cirka 2,5 kWh/m2 år i Malmö jämfört med nuvarande branschgemensam schablon föreskriven av Boverket.

Kontakt